LP/2016/243 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V prílohe č. 4 časti A sa za písmeno D vkladá nové písmeno E, ktoré znie:


Doterajšie písmená E až X sa označujú ako písmená F až Y.
Pridať
2.
V prílohe č. 4 časti A písmene F sa vypúšťa riadok 2.
Pridať
3.
V prílohe č. 4 časti A sa písmeno W dopĺňa riadkom 6., ktorý znie:

Pridať
4.
V prílohe č. 4 časti A písmene X sa za riadok 42. vkladá nový riadok 43., ktorý znie:


Doterajšie riadky 43. až 59. sa označujú ako riadky 44. až 60.
Pridať
5.
V prílohe č. 4 časti A sa písmeno Y dopĺňa riadkom 10., ktorý znie:

Pridať
6.
V prílohe č. 4 časti C sa písmeno B dopĺňa riadkom 8., ktorý znie:

Pridať
7.
V prílohe č. 5 sa za písmeno A vkladá nové písmeno B, ktoré znie: