LP/2016/241 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 1729/2016-640
Podnet: Európska komisia
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu potreby stanoviska pred schválením, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/241
Dátum začiatku MPK: 21.04.2016
Dátum konca MPK: 02.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 15.04.2016
Ukončenie štádia: 21.04.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.04.2016
Ukončenie štádia: 02.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.05.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.05.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)