LP/2016/227 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MK-2058/2016-110/7525
Podnet: Podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 30 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/227
Dátum začiatku MPK: 13.04.2016
Dátum konca MPK: 04.05.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.04.2016
Ukončenie štádia: 13.04.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.04.2016
Ukončenie štádia: 04.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.05.2016
Ukončenie štádia: 18.05.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.06.2016
Ukončenie štádia: 09.06.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 09.06.2016
Ukončenie štádia: 10.06.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2016
Ukončenie štádia: