LP/2016/215 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Vodné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 6333/2016-9, 45797/2016
Podnet: § 81 ods. 2 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/215
Dátum začiatku MPK: 15.04.2016
Dátum konca MPK: 06.05.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.04.2016
Ukončenie štádia: 15.04.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.04.2016
Ukončenie štádia: 06.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.05.2016
Ukončenie štádia: 08.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Začiatok štádia: 15.08.2016
Ukončenie štádia: 15.08.2016
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 24.08.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2016
Ukončenie štádia: