LP/2016/1132 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z ... 2017
o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 51/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Pridať
§ 1
Výška poplatkov za poskytovanie slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny, za použitie slovenskej technickej normy a jej zmeny, za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny je uvedená v prílohe.
Pridať
§ 2
Na účely tejto vyhlášky je
Pridať
a)
zmenou technickej normy dokument upravujúci technickú normu, ktorý obsahuje zmenu alebo doplnenie technického ustanovenia alebo technickej špecifikácie pôvodnej technickej normy,
Pridať
b)
trvalým sledovaním zmien slovenských technických noriem prístup k zmenám a opravám slovenskej technickej normy jedenkrát v kalendárnom mesiaci, najneskôr k prvému dňu platnosti slovenskej technickej normy vyhlásenej vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
Pridať
c)
službou STN-online elektronická služba poskytovaná úradom, ktorá umožňuje čítanie, ukladanie alebo tlač sprístupnených slovenských technických noriem a automatickú aktualizáciu sprístupnených slovenských technických noriem na základe ročného poplatku podľa prílohy,
Pridať
d)
prístupom k službe STN-online sprístupnenie služby STN-online pre jeden počítač,
Pridať
e)
rešeršnou službou vyhľadávanie v databázach normalizačných organizácií na základe požiadavky,
Pridať
f)
triedou noriem základná klasifikácia slovenských technických noriem podľa technických oblastí,
Pridať
g)
Infocentrom úradu verejne prístupný priestor, kde úrad sprístupňuje technické normy verejnosti za poplatok, vrátane ich prezenčného štúdia.
Pridať
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu Návrh vyhlášky bol vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2016 Z. z. (ČPT 309, ďalej len zákon). Splnomocňovacie ustanovenie ustanovuje, že „ak je slovenským národným normalizačným orgánom úrad, výška poplatkov je ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad a tento poplatok nie je správnym poplatkom podľa osobitného predpisu“. Návrh vyhlášky vo viacerých ustanoveniach presahuje rámec splnomocňovacieho ustanovenia na jej vydanie. Ide o ustanovenie navrhovaného § 2, § 3; v prílohe body 1.3 až 1.3.4, 1.5 – 1.7, 2.2 – 2.2.2. Ustanovenia § 2 definujú použité pojmy inak ako sú definované v zákone a zároveň obsahujú definície, ktoré nie sú ustanovením výšky poplatku za poskytnutie technickej normy podľa § 5 ods. 1 zákona. Ustanovenie § 3 takisto nie je ustanovením výšky poplatku za poskytnutie technickej normy. Ide o hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu súvisiacu so sprístupnením slovenských technických noriem, ktorá nespadá do rámca splnomocňovacieho ustanovenia § 6 ods. 1 písm. f) zákona. Ustanovenia prílohy v bodoch 1.3 – 1.3.4 upravujú pravidlá sprístupnenia služby STN - online, ktorá nie je v zákone spomenutá. Tieto ustanovenia prílohy súvisia s navrhovaným ustanovením § 2 písm. h) a g), v ktorých je služba STN – online konštituovaná. Také ustanovenia nespadajú do rámca splnomocňovacieho ustanovenia. V bode 1.5 prílohy sa ustanovuje poplatok za udelenie súhlasu na citácie zo slovenskej technickej normy. Taký poplatok nie je poplatkom za poskytnutie technickej normy ale je poplatkom za jej použitie. Splnomocňovacie ustanovenie zákona nesplnomocňuje na vydanie podrobností o poplatku za použitie technickej normy a preto navrhované ustanovenie bodu 1.5 prílohy presahuje jeho rámec. V bode 1.6 prílohy sa ustanovuje, že poplatky za iné technické normy ustanovujú medzinárodné normalizačné organizácie. Navrhované ustanovenie nepredstavuje určenie výšky poplatku a zároveň je v rozpore so samotným splnomocňovacím ustanovením zákona, ktoré ustanovuje, že „výška poplatkov je ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad“. V bode 1.7 sa ustanovuje výška poplatku za vestník úradu. Vestník je zoznam, v ktorom Úrad oznamuje vydanie technickej normy. Vestník úradu nie je technickou normou a teda „poplatok za vestník úradu“ nie je možné považovať za výšku poplatku za poskytnutie technickej normy (výška poplatku za poskytnutie technickej normy je ustanovená v bode 1 prílohy). V bodoch 2.2 – 2.2.2 sa ustanovujú poplatky za ďalšie služby úradu, a to poplatok za sledovanie zmien technických noriem, rešeršné služby, vydanie čitateľského preukazu. Uvedené činnosti úradu nie sú uvedené v zákone, a hoci môžu súvisieť so službami úradu, ktoré poskytuje pri poskytovaní technických noriem, nejde o poskytovanie technickej normy, ich úprava nie je určením výšky poplatku za poskytnutie technickej normy a preto presahuje rámec splnomocňovacieho ustanovenia. Ustanovenia návrhu vyhlášky, ktoré presahuje rámec splnomocňovacieho ustanovenia § 6 ods. 1 písm. f) zákona žiadame z návrhu vypustiť. Pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Príloha návrhu vyhlášky, bodu 1.3.1 Žiadame pridať nový riadok do tabuľky č. 4, ktorý by obsahoval 46, 47, 51, 53, 54, 56 – 58 súbor technických noriem z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva so zníženou celkovou sadzbou v jednotlivých kategóriách online prístupu a do poznámky pod čiarou k odkazu 3 doplniť text „Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Podľa § 1 ods. 2 zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej len „SPPK“) neštátna, verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike. MPRV SR sa domnieva, že pre plnenie svojho poslania by mali byť umožnené SPPK zľavnené výhody bodu 1.3.1 prílohy k návrhu vyhlášky v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) a s ich prílohami (napríklad v § 3 za slová „na čas“ vložiť čiarku, v prílohe symbol eura „€“ a medzinárodný alfabetický kód „EUR“ nahradiť slovom „euro“ v príslušnom gramatickom tvare, v bode 1. 3. podbode 3. vypustiť slová „v prípade“ ako nadbytočné, v bode 1.3.1. za slovo „malé“ vložiť slovo „podniky“ a za slovo „Malým“ vložiť slovo „podnikom“, poznámku pod čiarou k odkazu 3 zosúladiť s bodom 23. 8 prílohy č. 1 LPV, v bode 1. 3. 2. za slovo „malé“ vložiť slovo „podniky“, v bode 1. 4. za slová „bakalársku“ a „diplomovú“ vložiť slovo „prácu“, za slovo „bakalárskej“ a za slovo „diplomovej“ vložiť slovo „práce“, v bode 1. 5. podbode 2. slová „použitie citácie zo slovenskej technickej normy“ z písmen a) a b) uviesť v úvodnej vete, v písmene b) za slová „ročníkovej“, „bakalárskej“ a „ diplomovej“ vložiť slovo „práce“ a za slovo „odborného“ vložiť slovo „štúdia“, bod 1.5., bod 1.8. tabuľku č. 11, bod 2.3.2. tabuľku č. 16 zosúladiť s bodom 6 prílohy č. 1 LPV a v bode 1.5. tabuľke č. 8 druhom bode písmene a) uviesť odkaz a poznámku pod čiarou na osobitný predpis). Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Žiadame bezplatné poskytovanie technických služieb pre ústredné orgány štátnej správy a členov technických normalizačných komisií, ktoré sa dotýkajú ich vecnej pôsobnosti. Odôvodnenie: Na vypracovaní mnohých STN vo vecnej pôsobnosti ministerstva sa ministerstvá po vecnej stránke podieľali a aj ich finančne zabezpečovali ( v prípade Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky napríklad prostredníctvom kontraktu s Národným lesníckym centrom) a následne v prípade, že do nich potrebujeme nahliadnuť alebo ich využiť v rámci svojej pôsobnosti, si ich musíme kúpiť. Normy sú vyhotovované v pôsobnosti orgánov verejnej správy a preto by mali byť pre ne aj voľne prístupné. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Znenie návrhu vyhlášky odporúčam dôsledne prehodnotiť z pohľadu súladu so splnomocnením zákona, a tým aj z pohľadu súladu s čl. 123 Ústavy SR, pretože návrh vyhlášky obsahuje okrem určovania výšky poplatku aj rôzne podmienky pre jeho uplatňovanie (napr. § 3, rôzne „vysvetlivky“ v príslušných „sadzobníkoch STN“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu vyhlášky K celému materiálu: V návrhu vyhlášky navrhujeme ustanoviť, aby tvorca technickej normy bol oslobodený od poplatkov za jej následné sprístupnenie Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Pripomienka zásadná. Odôvodnenie: Normy, ktoré chcú následne použiť subjekty, ktoré sami normu vytvorili, by mali byť pre tento subjekt oslobodené od ich následného spoplatnenia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Napríklad Prezídium Hasičského a záchranného zboru sa na úseku ochrany pred požiarmi podieľa na príprave a tvorbe technických noriem v oblasti ochrany pred požiarmi. Zároveň vo svojich stanoviskách sa odkazuje na platnú legislatívu a prislúchajúce STN. Zastávame názor, že tieto normy by pre potreby štátnej správy mali byť bezplatné, resp. zvýhodnené, rovnako ako aj použité citácie uvedené v stanoviskách štátnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 Pri uvedených paragrafoch navrhujeme vypustenie ich nadpisov vzhľadom na krátky rozsah navrhovanej vyhlášky, a teda nadbytočnosť nadpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 Pri uvedených paragrafoch navrhujeme vypustenie ich nadpisov vzhľadom na krátky rozsah navrhovanej vyhlášky, a teda nadbytočnosť nadpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 V uvedenom paragrafe navrhujeme vypustiť prvú vetu z dôvodu nadbytočnosti. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K prílohe V prílohe bode 1.3 odporúčam prehodnotiť znenie bodu 3, kde sa vypočítaný poplatok má zaokrúhliť na eurocenty tak, že sa zaokrúhli na celé euro. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2017 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.1.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.1.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.1.2017 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) § 2 písm. c V § 2 písm. c) sa čiarka za slovom „špecifikácia“ nahrádza spojkou „a“. Odôvodnenie: Zvýšenie zrozumiteľnosti ustanovenia použitím znenia analogického so znením v § 2 písm. d) predkladaného návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.1.2017 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) vlastnému materiálu 1. všeobecne k vlastnému materiálu vrátane prílohy: ÚJD SR vzhľadom na skutočnosť, že orgány verejnej moci nie sú oslobodené z poplatkovej povinnosti, žiada konkrétne vymedzenie poplatkov pre orgány verejnej moci s maximálne možnou mierou zohľadnenia zľavy, t. j. vytvorenie samostatnej tabuľky upravujúcej poplatky voči orgánom verejnej moci pri uplatnení symbolickej výšky poplatku. Odôvodnenie: orgány verejnej moci využívajú prístup s STN za účelom výkonu verejnej moci. Z uvedeného dôvodu s poukazom na § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ÚJD SR žiada maximálne možné zohľadnenie zľavy tak, aby poplatková povinnosť bola symbolická. Zľavy uvedené v Tabuľke č. 6 nepovažuje pre orgány verejnej moci za dostatočné. Zásadná pripomienka Zásadná pripomienka Odoslaná 11.1.2017 Detail