LP/2016/1132 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z ... 2017
o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 51/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Pridať
§ 1
Pridať
Výška poplatkov za poskytovanie slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny, za použitie slovenskej technickej normy a jej zmeny, za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny je uvedená v prílohe.
Pridať
§ 2
Pridať
Na účely tejto vyhlášky je
Pridať
a)
zmenou technickej normy dokument upravujúci technickú normu, ktorý obsahuje zmenu alebo doplnenie technického ustanovenia alebo technickej špecifikácie pôvodnej technickej normy,
Pridať
b)
trvalým sledovaním zmien slovenských technických noriem prístup k zmenám a opravám slovenskej technickej normy jedenkrát v kalendárnom mesiaci, najneskôr k prvému dňu platnosti slovenskej technickej normy vyhlásenej vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
Pridať
c)
službou STN-online elektronická služba poskytovaná úradom, ktorá umožňuje čítanie, ukladanie alebo tlač sprístupnených slovenských technických noriem a automatickú aktualizáciu sprístupnených slovenských technických noriem na základe ročného poplatku podľa prílohy,
Pridať
d)
prístupom k službe STN-online sprístupnenie služby STN-online pre jeden počítač,
Pridať
e)
rešeršnou službou vyhľadávanie v databázach normalizačných organizácií na základe požiadavky,
Pridať
f)
triedou noriem základná klasifikácia slovenských technických noriem podľa technických oblastí,
Pridať
g)
Infocentrom úradu verejne prístupný priestor, kde úrad sprístupňuje technické normy verejnosti za poplatok, vrátane ich prezenčného štúdia.
Pridať
§ 3
Pridať
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.