LP/2016/1115 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 305)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.12.2016 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.12.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov z dôvodu navrhovaných zmien, ktoré sa týkajú vypustenia druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov, je potrebné upraviť Integrovaný volebný informačný systém (IVIS). Informačný systém Štatistický úrad SR využíva na spracovanie volebných výsledkov. Podľa predbežného kvalifikovaného odhadu je na dodatočnú úpravu IVISu potrebné zabezpečiť jednorazovo finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 145 200.-EUR s DPH. V tomto zmysle žiadame príslušne upraviť bod 9. ( Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy ) a 10. tejto doložky. Na tejto pripomienke úrad trvá. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.12.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.12.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Odporúčame slovné spojenie "zoznam voličov" upresniť o zoznam tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V § 195 a ods.2 odporúčame slovo "oznámení" nahradiť slovom " zverejnení". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Dávame na zváženie, či volebná komisia overuje aj pečate na hlasovacích lístkoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V §195 d ods. 4 odporúčame za slovo "tomto" vložiť slovo "volebnom". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Upozorňujeme, že sa nedá použiť slovné spojenie "odseku prvej vety" , keďže sa tam žiadna prvá veta nevyskytuje. To platí analogicky aj pre § 195 b, aj pre § 195 a ods. 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k § 149 ods. 2 Odporúčame doplniť slová "ak tento zákon neustanovuje inak" Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V § 195 c ods. 2 odporúčame slovo "ktorej" nahradiť slovom "ktorých". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k § 181 ods. 2 Odporúčame doplniť slová " ak tento zákon neustanovuje inak". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) K predmetnému návrhu skupiny poslancov NR SR nemáme pripomienky a stotožňujeme sa so stanoviskom predkladateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2016 Detail