LP/2016/1109 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisovExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I bod 1 Príloha č. 3 časť A prvý bod písmeno a) V prílohe č. 3 časť A prvý bod písmeno a) nariadenia navrhujeme doplniť popri pšenici letnej a pšenici tvrdej aj pšenicu špaldovú (Triticum spelta L.) ako samostatný hexaploidný druh pšenice, a taktiež nahradiť názov „zemiak“ názvom „ľulok zemiakový“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 3. Žiadame upraviť publikačný zdroj vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2016/1914 z 31. októbra 2016, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín takto: (Ú. v. EÚ L 296, 1.11.2016). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti V bode 3. písm. a) a v bode 4. písm. a) a d) je uvedená vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014 , ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd, žiadame uvedenú vykonávaciu smernicu nahradiť vykonávacou smernicou Komisie (EÚ) 2016/1914 z 31. októbra 2016, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.1.2017 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi, aby dodržiaval proces ustanovený Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Predkladateľ zaslal informáciu o príprave materiálu Ministerstvu hospodárstva SR, no spravil tak až po predložení materiálu na medzirezortné pripomienkové konanie. Tým neumožnil Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť o potrebe vykonania konzultácií a znemožnil prípadné samotné vykonanie konzultácií, ktoré sa uskutočňuje pred predložením materiálu na PPK a MPK. Odôvodnenie: podľa bodu 5.2. jednotnej metodiky sa konzultácie uskutočňujú pred predložením materiálu na PPK a podľa bodu 7.1. jednotnej metodiky sa PPK vykonáva pred MPK. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.1.2017 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi, aby v doložke vybraných vplyvov neuvádzal termín začiatku predbežného pripomienkového konania vzhľadom na to, že materiál nebol predmetom PPK. Odôvodnenie: doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu, nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnej od 1. 4. 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.1.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.1.2017 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.1.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.12.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame v doložke vybraných vplyvov vypustiť termín začiatku predbežného pripomienkového konania. Odôvodnenie: Predbežné pripomienkové konanie k predloženému návrhu neprebehlo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.12.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) predkladacej správe V predkladacej správe v druhom odseku na konci odporúčame označenie „(Ú. v. EÚ L 296/7, 31. 10. 2016)“ nahradiť označením „(Ú. v. EÚ L 296, 1. 11. 2016)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) celému materiálu V celom materiáli odporúčame označenie vykonávacej smernice „2016/1914/EÚ“ nahradiť označením „(EÚ) 2016/1914“ (podľa elektronického vydania Úradného vestníka v databáze EUR-Lex). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl. I bod 1 V čl. I bod 1 v tabuľke označenej „b) zeleniny“ odporúčame slová „kapusta pekinská / čínska“ nahradiť slovami „kapusta pekinská, kapusta čínska“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl. I bod 2 V čl. I bod 2 odporúčame označenie nad druhou tabuľkou „a) zeleniny“ nahradiť označením „b) zeleniny“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2016 Detail