LP/2016/1105 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 295)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 295)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) novelizačnému bodu V novelizačnom bode odporúčame na konci vety bodku nahradiť bodkočiarkou a pripojiť slová: „pre zdravotnícke študijné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania možno zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných učebných odborov len so súhlasom ministerstva zdravotníctva.“. Odôvodnenie: Navrhované doplnenie odporúčame v nadväznosti na kompetenciu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo vzťahu k zdravotníckym školám ustanovenú v zákone č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.12.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) uzneseniu vlády SR V bode B.1. návrhu uznesenia navrhujeme slovo “Narodenej rady Slovenskej republiky” zmeniť na “Národnej rady Slovenskej republiky” Odôvodnenie: Gramatická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.12.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I Súhlasíme s pripomienkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré odporúča v § 33 ods. 10 školského zákona na konci pripojiť túto vetu: „Spoločnú triedu podľa prvej vety možno zriadiť aj pre skupinu s počtom žiakov menej ako osem, ak vzdialenosť do inej strednej odbornej školy poskytujúcej odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore je väčšia ako 20 kilometrov.“. Odôvodnenie: Poslanecký návrh zákona je v rozpore s požiadavkami trhu práce na odborné vedomosti, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce. Kým súčasný právny stav zohľadňuje, že v prípade zriadenia spoločnej triedy strednej odbornej školy sa teoretické vyučovanie jednotlivých odborných predmetov, v rámci ktorých žiaci získavajú odborné vedomosti potrebné na výkon pracovných činností, vykonáva s príslušnosťou k študijnému odboru alebo učebnému odboru, poslanecký návrh zákona na tieto potreby trhu práce neprihliada. Odporúčame navrhované ustanovenie upraviť v tom zmysle, aby bola zachovaná podmienka pre zriadenie spoločnej triedy pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločnej triedy pre niekoľko príbuzných učebných odborov, len ak ide o teoretické vyučovanie odborného predmetu, tak ako je to upravené aj v súčasnej právnej úprave a vyjadrené v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. I. Zároveň odporúčame navrhované ustanovenie chápať ako odchýlku od doteraz ustanovenej štandardnej možnosti zriadenia spoločnej triedy, a to napríklad tak, že zriadenie spoločnej triedy bude výnimočne možné aj pri nižšom počte žiakov a podmienené napríklad tým, že pôjde o strednou odbornou školou odôvodnenú výnimočnosť situácie, prípadne na použitie odchýlky vyžadovať súhlas príslušného orgánu, napr. zriaďovateľa strednej odbornej školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.12.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.12.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2016 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) návrhu novely zákona Bez pripomienok k poslaneckému návrhu novely zákona. Nesúhlasíme s návrhom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v v §33 ods. 10. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie poslankyne E. Smolíkovej umožní oproti súčasnému stavu zriadiť v škole triedu pre niekoľko príbuzných študijných alebo učebných odborov aj v prípade, že počet žiakov v jednej skupine bude nižší ako 8 žiakov, čo je v súlade s Programovým vyhlásením vlády - prioritne podporovať duálne vzdelávanie požadovaných profesií trhom práce. Štát by mal podporovať mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú pre štúdium v konkrétnom odbore a vytvoriť čo najlepšie podmienky a podporné prostredie pre odborné vzdelávanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) K návrhu zákona nemáme pripomienky a stotožňujeme sa so stanoviskom vyjadreným v predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k celému materiálu Vzhľadom na dôvodovú správu a odporúčanie MŠVVaŠ SR nemáme výhrady voči legislatívnemu návrhu pani poslankyne NR SR. Máme za to, že návrh je racionálny a pozitívny pre stredné odborné školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.12.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.12.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.12.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.12.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.12.2016 Detail