LP/2016/1093 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 06996/2016/D641-SRP/55848-M
Podnet: Plán práce vlády SR na II. polrok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu potreby splnenia ex ante kondicionality v zmysle čl. 19(2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013.
Posledná zmena: 12.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1093
Dátum začiatku MPK: 14.12.2016
Dátum konca MPK: 20.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)