LP/2016/1087 Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 - 2018 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a nový akčný plán pre oblasť D.2.5 Oblasť finančného začlenenia

Pridať
Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 - 2018 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a nový akčný plán pre oblasť D.2.5 Oblasť finančného začlenenia


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) návrhu uznesenia vlády SR V súvislosti s úlohami pre Ministerstvo financií SR uvedenými v jednotlivých častiach materiálu upozorňujem, že z návrhu uznesenia vlády SR nevyplývajú žiadne úlohy pre ministra financií. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov Upozorňujem, že materiál neobsahuje analýzu vybraných vplyvov na rozpočet verejnej správy, pričom v doložke vybraných vplyvov je označený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Podotýkam, že materiál bol Ministerstvu financií SR predložený na predbežné pripomienkové konanie, pričom obsahoval aj analýzu vybraných vplyvov na rozpočet verejnej správy. V nadväznosti na uvedené žiadam predmetnú analýzu vybraných vplyvov do materiálu doplniť. Zároveň žiadam materiál predložiť aj na záverečné posúdenie vybraných vplyvov v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V akčnom pláne pre D.2.2 oblasť zamestnanosti žiadam vypustiť Ministerstvo financií SR z opatrenia č. 4.6. „Prijatie Národného programu finančnej gramotnosti zraniteľných skupín a oddlžovania zraniteľných skupín“. Ako merateľný ukazovateľ tohto opatrenia sa v materiáli uvádza „existencia národného programu, ktorého súčasťou je akčný plán s finančným krytím aktivít, ktorý zahŕňa sieť štátom financovaných správcov konkurznej podstaty poskytujúcich služby zraniteľným skupinám“. Upozorňujem, že správcovia konkurznej podstaty nie sú v kompetencii Ministerstva financií SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V akčnom pláne pre D.2.4 oblasť bývania žiadam podrobne špecifikovať a zdôvodniť Aktivitu 6.1.5 „prijať reguláciu cien nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov“, nakoľko v textovej časti materiálu nie sú uvedené nedostatky súčasnej legislatívnej úpravy. Upozorňujem, že v súčasnosti je účinné Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Upozorňujem, že čiastkový cieľ 2 „Zvýšiť ochranu MRK pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi praktikami úverových spoločností“ v kapitole 2.5. Oblasť finančného začlenenia v časti Štruktúra akčného plánu pre oblasť D.2.5 oblasť finančného začlenenia je v súvislosti s časťou úlohy o nelegálnych praktikách úverových spoločností riešený v prijatej legislatíve účinnej od roku 2015, t. j. novelou zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa zaviedol licenčný proces pre spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery nebankovým spôsobom a dohľad nad poskytovateľmi spotrebiteľských úverov a sprísnili sa kritériá pre poskytovanie spotrebiteľských úverov tak, aby sa minimalizovali nadmerné zadlženia domácností. Uvedená legislatíva sa pritom zameriava na všetky skupiny obyvateľstva. V súvislosti s časťou úlohy 2 o činnosti úžerníkov dávam do pozornosti definíciu trestného činu úžery a tiež aj úpravu tejto problematiky v Občianskom zákonníku ako aj novú úpravu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý novým spôsobom upravuje tzv. „osobný bankrot“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V akčnom pláne pre D.2.1 oblasť vzdelávania v opatrení č. 1.1 žiadam z aktivity 1.1.2 „Zohľadniť zvýšené náklady spojené s poskytovaním predprimárneho vzdelávania deťom z MRK vo financovaní materských škôl“ vypustiť Ministerstvo financií SR ako zodpovedný subjekt z dôvodu, že financovanie materských škôl nie je v kompetencii Ministerstva financií SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Akčné plány Žiadame zosúladiť terminológiu v akčnom pláne s terminológiou OP ĽZ (napr. názvy aktivít, názvy merateľných ukazovateľov pri fin. zdroji OP ĽZ, a pod.) Odôvodnenie: Nakoľko predmetné aktualizované akčné plány vychádzajú z cieľov operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) a taktiež financovanie bude zabezpečené aj zo zdrojov OP ĽZ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k časti 2. PRIORITNÉ OBLASTI, D.2.2 OBLASŤ ZAMESTNANOSTI, na str. 16 Doplnenie indikatívneho vyčíslenia finančných nárokov na plnenie jednotlivých opatrení a aktivít pre oblasť zamestnanosti Odôvodnenie: Na rozdiel od ostatných vybraných oblastí chýba indikatívne vyčíslenie finančných nárokov na plnenie jednotlivých opatrení a aktivít pre oblasť zamestnanosti (v EUR, spolu, z toho zo štátneho rozpočtu SR, EŠIF a spolufinancovaním prijímateľmi) tak ako je uvedené pre jednotlivé čiastkové ciele v tabuľkách Akčného plánu pre D.2.2 na str. 22 až 25. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K prílohe č. 1 Popis participatívneho procesu vrátane zoznamov členov pracovných skupín - v tabuľke č. 3 Zoznam členov tematickej pracovnej skupiny pre oblasť zamestnanosti je uvedený ako jeden zo subjektov „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sekcia zamestnanosti a štatistiky“. Odporúčame tento údaj spresniť. Odôvodnenie: Nie je zrejmé, či ide o niektorý z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, keďže nie je identifikované, ktorý konkrétne alebo o inú inštitúciu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny obvykle nie sú organizačne členené na sekcie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti, str. 23 Opatrenie 2.1. - žiadame posunúť termín plnenia všetkých merateľných ukazovateľov o 1 rok. Odôvodnenie: Aktivity pre sociálnu ekonomiku (národný projekt a výzva pre dopytovo orientovaný projekt) sú v stave prípravy a začnú sa realizovať až v roku 2017. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Akčný plán pre D.2.2. oblasť zamestnanosti K časti čiastkový cieľ 1, opatrenie 2.4. žiadame zásadnú zmenu: Zodpovedný subjekt: UPSVaR na Zodpovedný subjekt: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Odôvodnenie: Zmenu žiadame na základe pripravovanej výzvy ako dopytovo orientovaný projekt. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Akčný plán pre D.2.2. oblasť zamestnanosti K časti čiastkový cieľ 1, opatrenie 1.1. žiadame zásadnú zmenu: Zodpovedný subjekt: UPSVaR na Zodpovedný subjekt: MŠVVaŠ a školy. V časti Partneri bude: MPSVaR SR, ÚPSVaR, úrady ÚPSVaR Odôvodnenie: Zmenu žiadame na základe toho, že žiaci a ich zákonní zástupcovia sú prioritnou cieľovou skupinou rezortu MŠVVaŠ. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Akčný plán pre D.2.2. oblasť zamestnanosti Zásadne žiadame zmeniť termín plnenia merateľných ukazovateľov z roku 2016 na rok „2017“: Čiastkový cieľ - 1 opatrenie 1.1., opatrenie 1.3., opatrenie 1.4., opatrenie 1.5., Čiastkový cieľ 2, opatrenie 2.1., opatrenie 2.3, opatrenie 2.5.. Odôvodnenie: Termín plnenia navrhujeme z dôvodu že nie je možné z časového hľadiska túto podmienku splniť. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Akčný plán pre D.2.2. oblasť zamestnanosti K časti čiastkový cieľ 1, zásadne žiadame vypustiť opatrenie 1.3. a opatrenie 1.4. Odôvodnenie: Vypustenie opatrení žiadame z dôvodu, že Ústredie PSVR realizuje národné projekty pre UoZ, na ktoré boli vyčlenené finančné prostriedky zo zdrojov OP ĽZ PO2. Nie je možná alokácia ďalších finančných prostriedkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.12.2016 Detail