LP/2016/1077 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápise autentifikačných certifikátov do registra autentifikačných certifikátov a o žiadosti o tento zápis

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8511/2016/SVL
Podnet: § 59 ods. 2 písm. f) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov výkonnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1077
Dátum začiatku MPK: 20.12.2016
Dátum konca MPK: 11.01.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 11.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.01.2017
Ukončenie štádia: 29.09.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)