LP/2016/1069 Akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2017-2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: Z49298/2016-ŠT2
Podnet: Hlavným zámerom Akčného plánu je postupne znižovať záťaž a predchádzať neprenosným ochoreniam súvisiacim s výživou
obezitou a ako aj všetkými formami podvýživy
ktoré stále prevládajú v európskom regióne. Akčný plán pre potraviny a výživu na r. 2017-2025 bude pokračovaním spoločných aktivít a intervencií zameraných na ozdravenie výživy a postupné zlepšovanie zdravia obyvateľov SR. Obsahuje cielene zamerané úlohy rezortov zdravotníctva
pôdohospodárstva
školstva
kultúry
práce
sociálnych vecí a rodiny a obrany pre podporovanie a povzbudzovanie cieľov zameraných na rizikové faktory výživy a potravín a na podporu zdravej stravy
potravín a stravovacích návykov obyvateľov SR.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1069
Dátum začiatku MPK: 02.12.2016
Dátum konca MPK: 15.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 02.12.2016
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 03.02.2017
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.02.2017
Ukončenie štádia: 07.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)