LP/2016/1063 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia EP a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S08425-OZEÚMV-2016
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Termín je v súlade s termínmi stanovenými v Pravidlách pre tvorbu stanovísk k návrhom aktov Európskej únie a pre koordináciu realizácie politík Európskej únie, ktoré boli schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 627 z 23. októbra 2013.
Posledná zmena: 27.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1063
Dátum začiatku MPK: 12.12.2016
Dátum konca MPK: 16.12.2016
Dátum ukončenia procesu: 27.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 23.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 23.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.12.2016
Ukončenie štádia: 27.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.12.2016
Ukončenie štádia: 27.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)