LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Pridať
ZÁKON
o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
PRVÁ ČASŤ
Pridať
Prvá hlava
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pridať
§ 1
Predmet zákona
Pridať
(1)
Tento zákon upravuje postup a podmienky poskytovania podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti s poskytovaním podpory, konanie vo veci žiadosti o priame podpory a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Pridať
(2)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.
1)
Pridať
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
Pridať
a)
opatrením s viacročnými záväzkami opatrenie, pri ktorom sa vyžaduje plnenie podmienok v celom rozsahu po dobu najmenej piatich rokov,
Pridať
b)
programom propagácie poľnohospodárskych výrobkov súbor opatrení a činností zameraných na zvýšenie spotreby a odbytu poľnohospodárskych výrobkov a na propagáciu nových poľnohospodárskych výrobkov,
Pridať
c)
programom Program rozvoja vidieka, Operačný program Rybné hospodárstvo, Program pre spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k Zmluve o fungovaní Európskej únie,
Pridať
d)
priamymi podporami priame platby podľa osobitných predpisov
2)
a opatrenia na rozvoj vidieka alebo druhy operácií, pri ktorých je podpora založená na veľkosti nahlásenej plochy alebo na nahlásenom počte zvierat alebo nahlásenom počte dobytčích jednotiek,
Pridať
e)
priamymi podporami na plochu priame platby na plochu podľa osobitných predpisov
3)
a opatrenia na rozvoj vidieka alebo druhy operácií, pri ktorých je podpora založená na veľkosti nahlásenej plochy,
Pridať
f)
konajúcim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“),
Pridať
g)
účastníkom konania fyzická alebo právnická osoba, ktorá je žiadateľom o priame podpory,
Pridať
h)
žiadateľom poľnohospodár podľa osobitného predpisu,
4)
ktorý predkladá žiadosť o priame podpory,
Pridať
i)
poskytovateľom riadiaci orgán alebo platobná agentúra pre poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
Pridať
j)
riadiacim orgánom ministerstvo
Pridať
k)
podporou finančné prostriedky poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a finančné prostriedky na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému podľa osobitného predpisu
5)
poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
Pridať
l)
prijímateľom osoba od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 34, ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona
Pridať
m)
dotáciou finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,
6)
Pridať
n)
pomocou štátna a minimálna pomoc poskytovaná podľa osobitných predpisov,
7)
Pridať
o)
pohľadávkou z podpory pohľadávka štátu na vrátenie podpory zo strany prijímateľa na základe porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy alebo právoplatného rozhodnutia o žiadosti podľa § 34,
Pridať
p)
pohľadávkou z rozhodnutia pohľadávka štátu na základe právoplatného rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny, ktoré bolo vydané platobnou agentúrou podľa osobitného predpisu,
8)
Pridať
q)
dielom pôdneho bloku súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy príslušného druhu pozemku,
Pridať
r)
účastníkom trhu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na trh s vybranými poľnohospodárskymi komoditami, s výrobkami a potravinami vyrobenými z poľnohospodárskych komodít ako výrobca, spracovateľ alebo obchodník na ktorejkoľvek obchodnej úrovni,

Pridať
s)
auditom súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností vykonávaných za účelom zabezpečenia úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,
9)
Pridať
t)
ochranou finančných záujmov Európskej únie prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadanie finančných vzťahov,
10)
ako aj kontrola zákonnosti a správnosti operácií financovaných z fondov, zabezpečenie účinnej ochrany proti podvodom a zavádzanie účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií,
Pridať
u)
protokolom najmä výstup z informačného systému a integrovaného administratívneho a kontrolného systému
Pridať
v)
správou dokument, ktorý umožňuje preskúmať podrobnosti vykonaných kontrol podľa osobitného predpisu,
11)
Pridať
w)
úradným záznamom dokument o dôležitých úkonoch v konaní, podpísaný zamestnancom, ktorý ho vyhotovil.
Pridať
Druhá hlava
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY PRI POSKYTOVANÍ PODPORY V PÔDOHOSPODÁRSTVE A ROZVOJI VIDIEKA
Pridať
Prvý diel
Pridať
§ 3
Ministerstvo a platobná agentúra sú orgánmi štátnej správy pri poskytovaní podpory

Pridať
a)
v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve a v oblasti využitia surového dreva z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov,
12)
Pridať
b)
pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných predpisov.
13)
Pridať
Druhý diel
Ministerstvo
Pridať
§ 4
Pridať
(1)
Ministerstvo je riadiacim orgánom a plní úlohy v rámci programov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a zo štátneho rozpočtu. V rámci programov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka plní vo vzťahu k platobnej agentúre úlohy príslušného orgánu podľa osobitných predpisov.
14)
Pridať
(2)
Ministerstvo
Pridať
a)
vykonáva finančné riadenie podpôr poskytovaných z poľnohospodárskych fondov Európskej únie podľa odseku 1, okrem Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo,
Pridať
b)
riadi a usmerňuje poskytovanie podpôr podľa
§ 3
ods. 1,
Pridať
c)
koordinuje systém krížového plnenia podľa osobitných predpisov,
15)
Pridať
d)
udeľuje a odníma akreditáciu na činnosť platobnej agentúre
Pridať
e)
určuje certifikačný orgán podľa osobitných predpisov,
16)
Pridať
f)
plní informačnú povinnosť príslušného orgánu vo vzťahu k orgánom Európskej únie,
Pridať
g)
zabezpečuje
Pridať
1.
audit na účely udelenia alebo odňatia akreditácie na činnosť platobnej agentúre,
Pridať
2.
prípravu programov a ich zmien,
Pridať
h)
zriaďuje a koordinuje poradenský systém v poľnohospodárstve a poveruje osobu na spravovanie poradenského systému v poľnohospodárstve podľa osobitných predpisov,
17)
Pridať
i)
udeľuje a odníma akreditáciu na činnosť vzájomných fondov podľa osobitného predpisu,
18)
Pridať
j)
zabezpečuje kontrolu transakcií podľa osobitných predpisov,
19)
Pridať
(3)
Ministerstvo ďalej

Pridať
a)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodla v prvom stupni platobná agentúra,
Pridať
b)
určuje kritériá pre výber žiadateľov o podporu,
Pridať
c)
prideľuje identifikačné číslo dielom pôdnych blokov a vedie ich evidenciu,
Pridať
d)
zodpovedá za riadnu realizáciu vybratých jednoduchých informačných a propagačných programov a za príslušné platby a zabezpečuje súlad informačných a propagačných materiálov vytvorených v rámci týchto programov s právom Európskej únie,
Pridať
e)
zriaďuje monitorovacie výbory pre programy, v ktorých sú zastúpené subjekty podľa osobitných predpisov,
20)
Pridať
f)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky a orgánom Národnej rady Slovenskej republiky správu o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve za príslušný rok, v ktorej hodnotí stav týchto odvetví a účinnosť poskytovania podpory,
Pridať
g)
zostavuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky ekonomický poľnohospodársky účet a integrované environmentálne a ekonomické účty pre lesy podľa osobitných predpisov,
21)
Pridať
h)
zriaďuje Národnú komisiu pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike,
22)
Pridať
i)
zabezpečuje cyklickú obnovu dielov pôdnych blokov a systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, vrátane aktualizácie ich registrov,