LP/2016/1056 Návrh Štatútu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 22581/2016/DA00-OÚ/78397-M
Podnet: úloha C.3. uznesenia vlády SR č. 519/2016 uznesenia vlády SR č. 519/2016
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu navrhovaného termínu účinnosti novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov od 1.1.2017.
Posledná zmena: 16.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1056
Dátum začiatku MPK: 28.11.2016
Dátum konca MPK: 02.12.2016
Dátum ukončenia procesu: 16.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.11.2016
Ukončenie štádia: 28.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.11.2016
Ukončenie štádia: 02.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.12.2016
Ukončenie štádia: 12.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.12.2016
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)