LP/2016/1054 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. III V čl. III návrhu odporúčame prehodnotiť navrhovaný dátum účinnosti zákona 15. marec 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 34 V bode 34 skratku „ods.“ vypísať celým slovom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 38 V bode 38 slovo „Prílohe“ uviesť s malým začiatočným písmenom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 27 V bode 27 na začiatku uviesť správne „§ 26“a v odseku 10 odporúčame slovné spojenie „na kolaudáciu stavby o uzavretí skládky“ prekonzultovať s jazykovedným ústavom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 23 V bode 23 slová „V prípade, že“ nahradiť slovom „Ak“ a odkaz 6a vypustiť. Odôvodnenie: Stavebný poriadok neobsahuje definíciu pojmu „stavebník“, z textu jeho § 44 ods. 2 však vyplýva, že je ním vlastník stavby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 36 V bode 36 vypustiť odsek 2 : aj konania o uložení pokuty sú zahrnuté v pojme „konania“ uvedenom v odseku 1. Súčasne zrušiť označenie odseku 1 a jeho text upraviť takto: „(1) Konania začaté a právoplatne neskončené do 15. marca 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 15. marca 2017.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 37 V bode 37 poznámku č. 26 začať veľkým písmenom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 10 V bode 10 upozorňujeme, že § 10 sa nečlení na odseky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 13 Bod 13 upraviť takto: „ V uvádzacej vete § 11 ods. 10 sa slová „v odseku 6) nahrádzajú slovami „ v odseku 9“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 22 V bode 22 doplniť znenie poznámky pod čiarou k odkazu 47c, nakoľko ju platné znenie zákona neobsahuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 12 V bode 12 číslo „5“ v prvom riadku nahradiť slovom „päť“ a vypustiť slová „nad rámec 5 mesiacov“ ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 1 písmene h) V bode 1 v písmene h) slová „Prílohy 1“ nahradiť slovami „prílohy č. 1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 3 V bode 3 odstrániť zátvorku za číslom „22“ a pred číslo „86“ vložiť značku „§“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 16 V bode 16 odporúčame text upraviť takto: „V § 15 ods.1 sa za slovo pojednávanie“ vkladajú slová „aj vtedy“. Odôvodnenie: Predložený text „okrem dôvodov uvedených v osobitných predpisoch70)“ je v rozpore s bodmi 22.1, 22.3 a 22.9 prílohy č.1 legislatívnych pravidiel (odkazy sa číslujú postupne, odkaz sa umiestni len pri prvom použití a pri odkaze na zákon, pre ktorý sa používa slovné označenie, nemožno použiť pojem „osobitný predpis“). Z uvedených dôvodov a tiež aj vzhľadom na to, že číslovanie nového odkazu na správny poriadok by sa vzhľadom na jeho zaradenie v texte dotklo aj § 39, je najjednoduchším riešením navrhovaná úprava bodu 16. Vzhľadom na odkaz na správny poriadok v § 39 je z navrhovanej úpravy zrejmé, že ide o ďalšie dôvody popri dôvode uvedenom v § 21 správneho poriadku, ktorým je „ak to vyžaduje povaha veci“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 21 V bode 21 slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 10 V bode 10 slová „§ 11 ods. 4 písm. d)“ nahradiť slovami „ § 11 ods. 3 písm. d)“, nakoľko v platnom znení § 10 písm. c) sa slová „§ 11 ods. 4 písm. d)“ nenachádzajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 7 V bode 7 slová „§ 11 ods. 4 písm. d)“ nahradiť slovami „§ 11 ods. 3 písm. d)“, nakoľko v platnom znení § 9 ods. 2 sa slová „§ 11 ods. 4 písm. d)“nenachádzajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 1 v písmene g) V bode 1 v písmene g) nie je podľa nášho názoru dostatočne zrozumiteľný rozdiel medzi obsahom slov „prevádzkuje“ a „riadi“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) Novelizačnému bodu 34, odsek (4) Odporúčame prehodnotiť navrhnutú výšku pokuty za porušenie povinnosti podľa §37 ods. 1 písm. n) alebo o) od 330 000 eur do 1 000 000 Eur. Výška spodnej aj hornej hranice pokuty je v porovnaní s doteraz platnými pokutami za porušenie zákona o IPKZ (maxim. do 333 000 Eur ) neprimerane vysoká. Odôvodnenie: Výška navrhnutej pokuty za neuzavretie skládky, alebo nevykonanie jej rekultivácie alebo nepožiadanie o kolaudáciu stavby v stanovenej lehote je priamo likvidačná pre prevádzkovateľa. Takto stanovená výška pokuty sa v mnohých prípadoch môže rovnať samotným nákladom vynaloženým na rekultiváciu. V prípade administratívneho úkonu nedodržania lehoty na požiadanie o kolaudáciu na stavbu je táto pokuta úplne neprimeraná. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) Novelizačnému bodu 27, §26, odsek (9) V novo navrhnutom odseku (9) odporúčame zmeniť text za bodkočiarkou nasledovne: (9) Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej rekultiváciu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v povolení; túto lehotu je možné predĺžiť iba v prípade preukázania opodstatnených prekážok vzniknutých nezávisle od vôle prevádzkovateľa. Odôvodnenie: Napriek tomu, že prevádzkovateľ sa snaží splniť lehoty stanovené príslušným povolením, nie vždy môže ovplyvniť všetky procesy. Treba počítať aj s výskytom neočakávaných technických (napr. zmena stability telesa skládky) alebo iných prekážok, ktoré mu môžu znemožniť dokončiť dielo v stanovenom termíne, za čo mu hrozí navrhovaná neprimerane vysoká pokuta od 330 000 eur do 1 000 000 Eur. V odôvodnených prípadoch by mala existovať možnosť posunu termínu pôvodne stanoveného v povolení. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.12.2016 Detail