Pripomienka sa nenašla.

LP/2016/1053 Zákon Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Zoznam subjektov bez pripomienok

MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Dôvodovej správe, B. Osobitná časť, bod 57. V druhej vete príslušného bodu odporúčame pred slovami „§ 15 zákona“ vypustiť slovo „bývalého.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov V názve materiálu odporúčame vypustiť slovo „Zákon“. Rovnaká pripomienka sa vzťahuje k Doložke zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 49. V § 24 ods. 3 v úvodnej vete odporúčame slová „prvej vete“ nahradiť slovami „druhej vete“ a slová „v druhej vete“ odporúčame nahradiť slovami „v tretej vete“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Dôvodovej správe, B. Osobitná časť, bod 54. V názve zákona odporúčame vypustiť slová „o verejnom obstarávaní“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 28 návrhu zákona Navrhujeme v citácii nového právneho predpisu v poznámke pod čiarou k odkazu 6fa vypustiť ako nadbytočné označenie „6fa)“, a to v súlade s bodom 39.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: Žiadame z bodu 2 doložky zlučiteľnosti vypustiť slovo „zákon“, ktorý je uvedený duplicitne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) uzneseniu V časti bloku na „vedomie“ sa na konci pripájajú slová podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister zdravotníctva Slovenskej republiky minister životného prostredia Slovenskej republiky minister hospodárstva Slovenskej republiky minister kultúry Slovenskej republiky minister obrany Slovenskej republiky splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov predsedovia samosprávnych krajov predseda Združenia miest a obcí Slovenska prezident Únie miest Slovenska predseda Združenia samosprávnych krajov SK8“. odôvodnenie: Okruh inštitúcií a osôb, ktorým sa uznesenie dáva na vedomie sa rozširuje vzhľadom na pôsobnosť vyplývajúcu so zákona č. 575/2001 Z. z. napríklad vo vzťahu gescie právnych úprav ochranných pásiem, alebo iných právomoci a pôsobnosti, napríklad vo vzťahu k identifikácií katastrálnych území, alebo príslušným programom vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF) §42v ods. 1 ods.2 ASYF navrhuje vylúčiť v § 42 v ods. 1 a ods. 2. Zdôvodnenie (1) Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 zákona účinného do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu.60) (zákon 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) Daný odsek sa odvoláva na zákon 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Dnes je známe, že proces podľa § 12a vyššie spomínaného zákona je zdĺhavý a finančne náročný. Dodnes je veľmi málo vydaných právoplatných rozhodnutí Okresnými úradmi - odbormi lesnými a pozemkovými. (2) Rozhodnutia podľa § 15 zákona účinného do 31. decembra 2007 strácajú platnosť 31. decembra 2018 Ponechať platnosť rozhodnutí do ukončenia pozemkových úprav. Stále sú poľnohospodári, ktorí obhospodarujú svoje pozemky na základe rozhodnutia podľa §15, v ktorých je uvedená platnosť do skončenia pozemkových úprav. Obidva odseky hlboko ovplyvnia hospodárenie prevažne malých a mladých poľnohospodárskych subjektov, ktorí hospodária na vyčlenených pozemkov do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacie plánu a týmto by stratili kontinuálnosť vo svojom podnikaní. Títo poľnohospodári nemusia byť zaručene úspešní pri usporiadaní svojich užívacích vzťahov. Pri právnych úpravách, ktoré ovplyvňujú vlastnícke a užívacie vzťahy sa objavuje problém, že len v malej časti Slovenska sú realizované pozemkové úpravy, ktoré dokážu vyriešiť viaceré problémy. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) všeobecne k materiálu Stanoviť povinnosť, aby náklady na jednoduché pozemkové úpravy realizované podľa § 8i novely znášal štát. Odôvodnenie: neželaná situácia s nevysporiadanými pozemkami pod cestami nie je stavom zapríčineným samosprávnymi krajmi alebo obcami. Máme za to, že v rámci spravodlivého usporiadania vzťahov celú finančnú zodpovednosť má znášať štát. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 2 Podľa bodu 24.1. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky žiadame v navrhovanom § 2 ods. 4 slová „Vláda ustanoví nariadením“ nahradiť slovami „Vláda ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom“. Odôvodnenie: Legislatívna úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Bod 25 § 8 i ods. 1 a ods. 2 Uvedené ustanovenia navrhujeme odstrániť, resp. primerane upraviť Odôvodnenie: V prípade akceptácie pripomienky ŽSK k celému materiálu ide o nadbytočné ustanovenia. V prípade neakceptácie pripomienky ŽSK k celému materiálu ide taktiež o nadbytočné ustanovenia spôsobujúce neprimeranú administratívnu záťaž pre VÚC a obce z dôvodu povinnosti zabezpečenia zmluvného vzťahu s relevantnou osobou (neprimeraná administratívna záťaž je spôsobená povinnosťami vyplývajúcimi z ostatných právnych predpisov - realizovanie verejného obstarávania služby, ktorej realizácia nemusí v konkrétnom prípade nastať, keďže okresný úrad nemusí jednoduché úpravy povoliť). Navyše, v predloženom znení novely je špecifikované kto znáša náklady spojené s jednoduchými pozemkovými úpravami - žiadateľ, a preto máme za to, že v prípade subjektov verejnej správy (obce, VÚC) nie je nevyhnutné preukazovanie finančného zabezpečenia už len z hľadiska ich statusu. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K bodu 1: Znenie písm. l) navrhujeme preformulovať. Odôvodnenie: Už v predvetí § 2 ods. 1 sa uvádza, že „(p)ozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak ... “. Predkladateľ materiálu navrhuje nasledovné znenie § 2 ods. 1 písm. l): „l) sú vykonávané podľa osobitného predpisu“. To by znamenalo, že príslušná norma by znela nasledovne: „Pozemkové úpravy sa vykonávajú ... , ak sú vykonávané podľa osobitného predpisu.“ Vzhľadom k tejto skutočnosti navrhujeme, aby predkladateľ materiálu zvolil inú formuláciu znenia písm. l). Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 25 návrhu zákona 1. V § 8h ods. 6 a 7 navrhujeme zvážiť slovné spojenie „nárok na umiestnenie nových pozemkov pod touto pozemnou stavbou“, resp. slovné spojenie „pod pozemné stavby v jeho vlastníctve sa prednostne umiestnia pozemky“. Domnievame sa, že možno umiestniť stavby na pozemky, ale nie pozemky pod stavby. 2. Odporúčame na konci novelizačného bodu úvodnú vetu k zneniu poznámok pod čiarou zmeniť takto: „Poznámky pod čiarou k odkazom 6af až 6ah znejú:“. Ide o úpravu v súlade so znením novelizačného bodu, ktorý obsahuje nové odkazy 6af až 6ah. 3. V poznámke pod čiarou k odkazu 6af navrhujeme za slovom „zákona“ vložiť slová „Národnej rady Slovenskej republiky“. Ide o úpravu v súlade s bodom 53 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. 4. V poznámke pod čiarou k odkazu 6ag navrhujeme zvážiť citáciu iba čl. 4 Ústavy SR, keďže výlučné vlastníctvo štátu k pozemkom môže ustanoviť na základe čl. 20 ods. 2 Ústavy SR aj zákon. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K bodu 25: V navrhovanom znení § 8g ods. 11 žiadame doplniť, akým spôsobom sa v konaní o návrhu na vklad preukáže, že ide o prevod do vlastníctva obyvateľa obydlia, ktoré sa nachádza na tomto pozemku. Odporúčame zvážiť, či by sa výnimka zo zákazu scudzenia a zaťaženia pozemku nemala vzťahovať len na prípady prevodu do vlastníctva vlastníka obydlia. Odôvodnenie: Predkladateľ navrhuje právnu úpravu v §8g ods. 11. podľa ktorej obec nesmie určitý pozemok scudziť ani zaťažiť okrem jeho prevodu do vlastníctva obyvateľa obydlia, ktoré sa nachádza na takomto pozemku. Porušenie tohto zákazu má zrejme spôsobovať neplatnosť právneho úkonu – je potrebné, aby sa predkladateľ vyjadril, či porušenie predmetného zákazu spôsobí absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Z tohto dôvodu žiadame ustanoviť, akým spôsobom sa v konaní o návrhu na vklad bude preukazovať, že ide o prevod do vlastníctva obyvateľa obydlia. Tieto pripomienky považujeme za zásadné. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K bodu 32: Žiadame precizovať právnu úpravu záložného práva podľa navrhovaného znenia § 11 ods. 12. Odôvodnenie: Návrh právnej úpravy záložného práva podľa § 11 ods. 12 považujeme v predloženej podobe za nedostatočný. Vzhľadom k tejto skutočnosti žiadame precizovať, aká pohľadávka sa bude zabezpečovať týmto záložným právom a takisto podmienky výkonu tohto záložného práva. Podľa navrhovanej právnej úpravy môže Slovenský pozemkový fond začať výkon záložného práva po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia vlastníctva k pozemkom. Možnosť výkonu záložného práva by však mala byť viazaná na nesplnenie peňažného záväzku dlžníka včas – je potrebné precizovať, kto stanoví a akým spôsobom lehotu, v ktorej má dlžník splniť svoj peňažný záväzok. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.12.2016 Detail