LP/2016/1053 Zákon Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF)
Pripomienka k: §42v ods. 1 ods.2
Dátum vytvorenia: 14.12.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
ASYF navrhuje vylúčiť v § 42 v ods. 1 a ods. 2.
Zdôvodnenie
(1) Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 zákona účinného do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu.60) (zákon 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Daný odsek sa odvoláva na zákon 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Dnes je známe, že proces podľa § 12a vyššie spomínaného zákona je zdĺhavý a finančne náročný. Dodnes je veľmi málo vydaných právoplatných rozhodnutí Okresnými úradmi - odbormi lesnými a pozemkovými.
(2) Rozhodnutia podľa § 15 zákona účinného do 31. decembra 2007 strácajú platnosť 31. decembra 2018
Ponechať platnosť rozhodnutí do ukončenia pozemkových úprav. Stále sú poľnohospodári, ktorí obhospodarujú svoje pozemky na základe rozhodnutia podľa §15, v ktorých je uvedená platnosť do skončenia pozemkových úprav. 
Obidva odseky hlboko ovplyvnia hospodárenie prevažne malých a mladých poľnohospodárskych subjektov, ktorí hospodária na vyčlenených pozemkov do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacie plánu a týmto by stratili kontinuálnosť vo svojom podnikaní. Títo poľnohospodári nemusia byť zaručene úspešní pri usporiadaní svojich užívacích vzťahov. 
Pri právnych úpravách, ktoré ovplyvňujú vlastnícke a užívacie vzťahy sa objavuje problém, že len v malej časti Slovenska sú realizované pozemkové úpravy, ktoré dokážu vyriešiť viaceré problémy.