LP/2016/1053 Zákon Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: VP (Vidiecka platforma)
Pripomienka k: § 42v Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2017
Dátum vytvorenia: 14.12.2016
Počet podporovateľov: 2
Pripomienka:
Návrh:
Navrhujeme paragraf 42v zrušiť. 
Navrhujeme zachovanie pozemkov v náhradnom užívaní až po vykonanie pozemkových úprav, tak ako to bolo deklarované v čase ich vydávania. 
 
Vysvetlenie:
Paragraf 42v sa týka cca 30% užívacích vzťahov, t.j. týka sa viac ako 1000 ľudí, ktorí dnes aktívne na náhradných výmerách hospodária. 
 
Náhradné pozemky boli prideľované ľuďom, ktorí si po roku 1991 žiadali svoju pôdu a nemohla im byť vydaná z dôvodu veľkej rozdrobenosti územia. Vydanie pôdy tak znemožnila situácia, ktorá vznikla historickým vývojom. Náhradné pozemky boli vydávané s tým, že ich užívanie je na dobu určitú a končí sa pozemkovými úpravami. Situáciu komplikuje aj fakt, že na 1ha je stále v mnohých prípadoch aj 100 vlastníkov.