LP/2016/1053 Zákon Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Geológia, geodézia, kartografia
Vlastnícke práva
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 3052/2016-410
Podnet: úloha č.1 na december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1053
Dátum začiatku MPK: 24.11.2016
Dátum konca MPK: 14.12.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.11.2016
Ukončenie štádia: 24.11.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2016
Ukončenie štádia: 14.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.02.2017
Ukončenie štádia: 02.03.2017
Začiatok štádia: 28.02.2017
Ukončenie štádia: 03.03.2017
Začiatok štádia: 28.02.2017
Ukončenie štádia: 03.03.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 03.03.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)