LP/2016/1049 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: S09668/2016-OL
Podnet: Úloha č. B.11 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 73/2016 zo dňa 24.2.2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1049
Dátum začiatku MPK: 24.11.2016
Dátum konca MPK: 14.12.2016
Novelizované predpisy: 442/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

355/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.11.2016
Ukončenie štádia: 24.11.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2016
Ukončenie štádia: 14.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 29.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)