LP/2016/1032 Návrh na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2995-7/2016/SVL OAP
Podnet: Na základe bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 573 z 13. júla 2005 a bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 902 z 10. decembra 2008 v znení bodu C.1. a C.2. uznesenia vlády SR č. 20 z 9. januára 2013
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1032
Dátum začiatku MPK: 18.11.2016
Dátum konca MPK: 01.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.11.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 12.12.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)