LP/2016/1027 Návrh komplexného organizačného, finančného a legislatívneho riešenia implementácie Akčného plánu FLEGT (EÚ) v podmienkach SR, najmä v oblasti implementácie nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva a nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 3577/2016-740
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016 schválený uznesením vlády SR zo 7. júla 2016 č. 277
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1027
Dátum začiatku MPK: 16.11.2016
Dátum konca MPK: 30.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.11.2016
Ukončenie štádia: 16.11.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)