LP/2016/1015 Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí

Pridať
Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) v návrhu vlastného materiálu odporúčame v cieli č. 11 „Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné“ vypustiť nasledovnú odporúčanú aktivitu „Rozšírenie aktivít zameraných na budovanie kapacít v oblasti mestského plánovania a budovania odolnosti v rámci bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR“ z dôvodu, že ministerstvo nemá vo svojej kompetencii agendu rozvojovej bilaterálnej spolupráce a aktivity, ktoré by mohli pomôcť naplniť odporúčané vybrané čiastkové ciele taxatívne uvedené v „Koncepcii implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí“ Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) v návrhu vlastného materiálu v cieli č. 11 „Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné“ sa ministerstvo neidentifikuje s napĺňaním bodu 11.c „Podporovať najmenej rozvinuté krajiny, a to aj prostredníctvom finančnej a technickej pomoci, pri budovaní udržateľných a odolných budov s použitím miestnych materiálov“. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) v návrhu vlastného materiálu v cieli č. 9 „Vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie“ dávame na zváženie, vo vzťahu k druhému odseku týkajúcemu sa podpory investícií do infraštruktúrnych projektov v rozvojových krajinách, ponúknuť výmenu informácií a dobrých skúseností na báze expertných rokovaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) návrhu uznesenia vlády SR V návrhu uznesenia miesto „ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR“ má byť správne „ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády Blok „Na vedomie“ upraviť nasledovne: „Na vedomie: prezident SR predseda Národnej rady SR Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti Zahraničný výbor Národnej rady SR predseda Štatistického úradu SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády V časti B. „ukladá“ vypustiť v rámci „Zodpovedných osôb“ skratky SR. Rovnako upraviť aj v bloku: „Vykonajú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu Na str. 22 (cieľ 17), v 2. odstavci žiadam vypustiť formuláciu „domácich zdrojov partnerských krajín prostredníctvom spolupráce v daňovej oblasti,“ a doplniť koniec odstavca (alternatívne nový odstavec) nasledovne: „Slovensko ako signatár Addis Tax Initiative bude podporovať mobilizáciu a efektívne využívanie domácich zdrojov v partnerských krajinách najmä prostredníctvom zapájania sa do medzinárodného poskytovania technickej asistencie a zúčastňovaním sa na globálnych debatách v daňovej oblasti.“ Predmetnou úpravou sledujem zlepšenie kvality a výpovednej hodnoty textu v oblasti mobilizácie domácich zdrojov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády Termín uvedený v úlohe B.2 upraviť nasledovne: „do 31. decembra 2023“. V časti C. odporúčam vypustiť v rámci „Zodpovednej osoby“ skratku SR a vypustiť termín splnenia predmetnej úlohy: „do 31.12.2018“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu Na str. 22 (cieľ 17), v 2. odstavci poslednú vetu upraviť nasledovne: „Nadviaže predovšetkým na expertízu a programy UNDP a UNESCO v oblasti financovania rozvoja, vrátane využívania inovatívnych nástrojov financovania.“ V texte uvedená formulácia je nepresná a s prílišnou mierou detailu vzhľadom na strategický charakter materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu Na str. 23 (cieľ 17), v časti „Odporúčané aktivity“ navrhujem upraviť predposledný bod nasledovne: „Transfer skúseností a budovanie kapacít v partnerských krajinách“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V cieli 15, na strane 20, navrhujeme odsek 2 zmeniť nasledovne: Na európskej úrovni sa SR vzhľadom na existujúcu expertízu v oblasti lesného hospodárstva zameria na efektívnejšiu implementáciu Akčného plánu EÚ o presadzovaní práva, štátnom dozore a obchode v lesnom hospodárstve (FLEGT), ktorý má za cieľ posilniť legálnu ťažbu dreva vo svete a zabezpečiť posilnenie transparentného obchodovania s drevom a udržateľné obhospodarovanie lesov exportujúcich krajín v rámci aj mimo Európy. Odôvodnenie: Pôvodné znenie textu vytvára nesprávnu domnienku, že nelegálna ťažba dreva je naliehavý problém v každej krajine, čo pre mnohé krajiny EÚ, vrátane SR neplatí. Nelegálne vyťažené drevo sa na trh krajiny EÚ zvyčajne dostáva na základe obchodu s niektorými tretími krajinami a nie z ťažby dreva vo vlastnej krajine. Potrebné je však efektívnejšie nastaviť dosledovateľnosť pôvodu dreva po jeho uvedení na trh. Zásadná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Označenia bodov vybraných čiastkových cieľov sú pri všetkých uvádzaných cieľoch chybné. Napr. na strane 6 vybrané čiastkové ciele začínajú označením 1.1, potom nasleduje bod 1.5 a potom 1a a 1 b. podobné je to v rámci cieľa 2 na strane 7, kde vybrané čiastkové ciele začínajú bodom 2.1, 2.2, potom pokračuje bod 2.4 a potom nasleduje označenie 2a, 2b a 2 c. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál Na str.16,ods.1 v texte „slovenských expertov v oblasti urbanistiky a územného plánovania, ako aj odobrníkov na environmentálne záťaže," navrhujeme upraviť slovo v spojení „ako aj odborníkom." Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál Na str. 10 v ods. 1, v texte: „Aby sa však zohľadňovanie rodového aspektu pri poskytovaní rozvojovej a humanitárnej asistencie presunulo z rétorickej roviny do roviny konkrétnych činov je potrebné zaviesť a používať," navrhujeme doplniť čiarku za slovami „konkrétnych činov" pred slovom „je." Tiež si dovoľujeme navrhnúť doplniť pred spojením „gender markers" slová „ukazovatele presadzovania rodovej rovnosti" (zároveň za slovami „gender markers" je potrebné vynechať slová „ukazovateľov presadzovania rodovej rovnosti"). Upravená veta by teda mala znieť: „Aby sa však zohľadňovanie rodového aspektu pri poskytovaní rozvojovej a humanitárnej asistencie presunulo z rétorickej roviny do roviny konkrétnych činov, je potrebné zaviesť a používať ukazovatele presadzovania rodovej rovnosti (tzv. "gender markers"), pri hodnotení nových projektov a programov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál str. 13, ods. 4 „V súlade s tým sa bude aj Slovensko vo svojej bilaterálnej spolupráce zameriavať na tento segment spoločnosti" navrhujeme upraviť na: „vo svojej bilaterálnej spolupráci." Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) celému materiálu Odporúčame materiál upraviť po gramatickej stránke. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2016 Detail