LP/2016/1014 Návrh na vypovedanie Administratívnej dohody medzi Organizáciou OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a vládou Slovenskej republiky a ukončenie členstva Slovenskej republiky v UNIDO

Pridať
Návrh na vypovedanie Administratívnej dohody medzi Organizáciou OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a vládou Slovenskej republiky a ukončenie členstva Slovenskej republiky v UNIDO


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu BEZ PRIPOMIENOK Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) celému materiálu 1. Vystúpenie z medzinárodnej organizácie je senzitívna politická záležitosť, z toho dôvodu navrhujeme vecnému gestorovi – MH SR – dôkladne zvážiť tento krok. 2. Členské príspevky SR do UNIDO sa započítavajú do celkového príspevku SR na rozvojovú spoluprácu. SR zatiaľ neplní svoje záväzky pokiaľ ide o percentuálny podiel GNI/HND (0,15 % , resp. 0,33%, pričom spoločný aktuálny spoločný záväzok ČK EÚ je 0,7%, kým SR za rok 2015 vykázala plnenie vo výške 0,103%). Zámer postupne zvyšovať výšku financií určených na ODA je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020. Po prípadnom vypovedaní dohody by príspevok SR na ODA ešte klesol. 3. Oblasť pôsobnosti UNIDO je tiež súčasťou plnenia globálnej Agendy 2030/ udržateľných rozvojových cieľov OSN (SDGs) - podporovať udržateľný a inkluzívny rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých a vybudovať pružnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie, vyvinúť kvalitnú, spoľahlivú, udržateľnú a pružnú infraštruktúru, vrátane regionálnej a cezhraničnej infraštruktúry, s cieľom podpory ekonomického rozvoja a ľudského blahobytu, so zameraním na cenovo dostupný a spravodlivý prístup pre všetkých, najmä presadzovaním inkluzívnej a udržateľnej industrializácie a do roku 2030 podstatným zvýšením podielu priemyslu na zamestnaní a hrubom domácom produkte (zdvojnásobením podielu priemyslu v najmenej rozvinutých krajinách) s cieľom jeho udržateľnosti, zvýšenej efektivity využívania zdrojov a lepším prijímaním čistých a ekologických technológií a priemyselných procesov. 4. MZVaEZ SR poukazuje na možnosti budúcich projektov SR-UNIDO: • V súčasnosti je nádejne sa rozbiehajúcou spoluprácou projekt SR-UNIDO na Kube s potenciálom pokračovania do budúcnosti. Realizáciou projektu bolo poverené SARIO. Projekt by mal prispieť k posilneniu spolupráce malých a stredných podnikov medzi SR a Kubou (misia SARIO a UNIDO na Kubu sa uskutoční v dňoch 5.-9.12.2016). Projekt má silnú podporu kubánskej strany. Výsledkom misie by mala byť identifikácia konkrétnych projektov. • Možnosti spolupráce SR-UNIDO v oblasti životného prostredia. Pozn.: UNIDO participovalo na prvom ministerskom stretnutí EÚ – Východné partnerstvo k životnému prostrediu a klimatickým zmenám, ktoré sa konalo pod vedením SK PRES v októbri 2016 v Luxemburgu. Na okraj tohto stretnutia sa konali rokovania predstaviteľov MŽP SR s UNIDO k Sme možným spoločným aktivitám v r. 2017 v oblasti zelenej ekonomiky. • Význam projektových aktivít UNIDO v Afrike z pohľadu EÚ (a aj SR), aj v kontexte migračnej krízy - UNIDO pomáha pri tvorbe pracovných príležitostí v krajinách, odkiaľ prichádza veľká časť migrantov do EÚ. Pozn.: UNIDO pomáha africkým krajinám pri budovaní priemyselných kapacít a tvorbe pracovných miest. Tieto aktivity sú v súlade so zvýšenými snahami EÚ napomáhať rozvoju afrických krajín a tým prispieť o.i. k zníženiu migrantských tokov. Aj z týchto dôvodov patrí Európska komisia k hlavným donorom projektov UNIDO. • Aktivity UNIDO sa realizujú aj v ďalších regiónoch, ktoré sú relevantné z pohľadu priorít zahraničnej a rozvojovej politiky SR (napr. Západný Balkán, krajiny Východného Partnerstva); Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celemu materialu nielen v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ došlo na Ministerstve životného prostredia k reorganizácii a vytvoreniu nového Odboru medzinárodných vzťahov, ktorého náplňou má byť obnovenie spolupráce s medzinárodnými organizáciami. Zároveň pred nami stojí výzva implementácie Agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja. Zo 17 cieľov sa viac ako tretina týka životného prostredia a pri ich uplatňovaní MŽP SR plánuje úzko spolupracovať s organizáciami OSN, vrátane Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO). Zástupcovia UNIDO na konferencii, ktorá sa konala v júli 2016, oboznámili zástupcov MŽP SR s možnosťami spolupráce v oblasti životného prostredia a možnej podpory podujatí MŽP SR. Možnosti spolupráce boli ďalej diskutované počas vlajkového podujatia MŽP SR v rámci SK PRES pod názvom „Smerom k zelenému hospodárstvu“. Na základe výsledkov konferencie nám UNIDO ponúklo možnosť spoluprácu v rámci tzv. Bratislavského procesu pre zelené hospodárstvo. UNIDO aktívne spolupracovalo s MŽP SR na príprave prvého ministerského stretnutia EÚ – Východné partnerstvo k životnému prostrediu a klimatickým zmenám, ktoré sa konalo pod vedením SK PRES v októbri 2016 v Luxemburgu. Na okraj tohto stretnutia pokračovala diskusia o možnosti spoločných aktivít medzi MŽP SR a UNIDO po roku 2017. Okrem už spomínanej spolupráce pri organizovaní pokračovania „Bratislavského procesu pre zelené hospodárstvo“ sme so zástupcami organizácie prediskutovali podporu pri budovaní kapacít, a to vytvorením fóra pre zelené inovácie, investície a obchod. Hlavným cieľom bude podpora zelených investícií v oblasti vodného hospodárstva a nakladania s odpadovými vodami, odpadového hospodárstva, energetickej účinnosti, ochrany životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie, a ochrany biodiverzity. Cieľom spolupráce bude využitie skúseností, expertízy a podpory UNIDO v regióne Východného partnerstva so zámerom uľahčiť spoluprácu so zástupcami relevantných ministerstiev a posilniť obchodné väzby medzi podnikateľmi zo Slovenska a medzinárodnými spoločnosťami, za účelom výmeny skúseností a rozvoja obchodných partnerstiev prispievajúcich k prechodu na zelené hospodárstvo. Dňa 28.7.2016 sa uskutočnil na pôde SARIO seminár UNIDO zameraný na realizáciu projektov spolupráce na Kube a Strednom Východe, ktorého sa zúčastnil aj zástupca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Na tomto stretnutí bol prediskutovaný projekt, trilaterálna iniciatíva SARIO, Kuby a UNIDO, ktorého cieľom je vytvoriť obchodné a investičné partnerstvá spoločností fungujúcich v baliarenskom a vodohospodárskom sektore a prispieť k posilneniu spolupráce malých a stredných podnikov (MSP) medzi SR a Kubou. Jeho súčasťou je aj zorganizovanie spoločnej podnikateľskej misie na Kubu v decembri 2016 pre vybrané slovenské spoločnosti pracujúce v sektore obalového hospodárstva, recyklácie a odpadového hospodárstva, ako aj vodného hospodárstva, ktorá sa uskutoční začiatkom decembra 2016. Keďže projekt má silnú podporu kubánskej strany, výsledkom misie budú konkrétne projekty, ktoré budú zadefinované do konca tohto roku. Výsledkom projektu by malo byť nadviazanie spolupráce slovenských MSP s kubánskymi kolegami a prípadný prenos know-how v oblasti baliarenského sektora, technológií spracovania potravín a nakladania s vodnými zdrojmi. Projekt otvára priestor pre prípadnú následnú implementáciu projektov slovenských firiem na Kube za horizontom roku 2017, ktorá by mohla viesť ku posilneniu vzájomných obchodno-investičných vzťahov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že MŽP SR využilo výzvu UNIDO a obnovilo spoluprácu s touto organizáciou, o čom svedčia aj rozpracované projekty. Preto navrhujeme prehodnotiť zámer MH SR vypovedať Administratívnu dohodu medzi UNIDO a vládou SR a pokračovať v členstve SR v UNIDO. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.11.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celemu materialu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2016 Detail