LP/2016/1011 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017857/2016-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia - Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/017857/2016-74
Podnet: Plán úloh na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1011
Dátum začiatku MPK: 11.11.2016
Dátum konca MPK: 02.12.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.11.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia: 02.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.12.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: