LP/2016/1008 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z ... 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 46415/2016/100
Podnet: § 96 ods. 3
§ 98 ods. 2
§ 99 ods. 2
§ 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
§ 86 ods. 3
§ 117 ods. 2
§ 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
§ 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1008
Dátum začiatku MPK: 09.11.2016
Dátum konca MPK: 30.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)