LP/2016/1007 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vydaní a prevzatí dočasného alternatívneho autentifikátora

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OLVS-165/2016
Podnet: § 59 ods. 3 písm. a) a c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba zabezpečiť prístup k elektronickým schránkam.
Posledná zmena: 16.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1007
Dátum začiatku MPK: 09.11.2016
Dátum konca MPK: 18.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.11.2016
Ukončenie štádia: 13.02.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.02.2017
Ukončenie štádia: 13.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: