LP/2016/1004 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2016/300/009644/03289
Podnet: § 6 ods. 11
§ 7 ods. 9
§ 8 ods. 5
§ 9 ods. 9
§ 10 ods. 8
§ 15 ods. 8 a 9
§ 16 ods. 5
§ 18 ods. 4
§ 19 ods. 7
§ 23 ods. 5
§ 26 ods. 4 a § 33 ods. 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1004
Dátum začiatku MPK: 10.11.2016
Dátum konca MPK: 01.12.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 10.11.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 09.01.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.01.2017
Ukončenie štádia: 25.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.01.2017
Ukončenie štádia: 25.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)