LP/2016/1003 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD

Pridať
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k predkladacej správe V druhom odseku predkladacej správy navrhujeme opraviť rok predloženia návrhu nariadenia Komisiou (uvedený je nesprávny rok 2019). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k bodu 7 Vzhľadom na používanie pojmu „kombinované nástroje“ na viacerých miestach riadneho predbežného stanoviska, odporúčame aj v bode 7 nahradiť slovné spojenie „blendingových nástrojov“ slovným spojením „kombinovaných nástrojov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2016 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) celému materiálu Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) víta vytvorenie nového rámca partnerstva s tretími krajinami v rámci európskej migračnej agendy a taktiež si plne uvedomuje potrebu zavádzania opatrení na znižovanie a prevenciu dopadov migračnej krízy a s tým vytvorenie potrebného zdrojového financovania pre potreby krytia náležitých opatrení. Zároveň ÚSVRK si dovoľuje upozorniť a upriamiť pozornosť na dôležitosť pokračovania v začleňovaní najväčšej etnickej skupinu obyvateľstva v Európe, Rómov, do spoločnosti, ktorých počet sa odhaduje na 10-12 miliónov obyvateľov. Táto etnická skupina je dlhodobo marginalizovaná, trpí dopadmi chudoby, ktoré sa generačne reprodukujú a je vystavená vysokému stupňu socio-ekonomickému vylúčeniu a to hlavne v prístupoch ku vzdelávaniu, zamestnanosti zdravotnej starostlivosti, bývaniu a stále pretrvávajúcej diskriminácie. V nadväznosti na dlhodobú nepriaznivú socio-ekonomickú situáciu Rómov v členských štátov EÚ (ďalej len „ČŠ“), Európska Komisia sa rozhodla vyzvať ČŠ na prijatie opatrení, ktoré zaručia zásadný pozitívny obrat súčasného pre spoločnosť vysoko negatívneho stavu. Návrhy akcelerácie procesu rómskej integrácie do spoločnosti boli deklarované v prijatí Rámca EÚ vnútro štátnych stratégií na integráciu Rómov do roku 2020 (ďalej len “Rámec EÚ“). Návrhy opatrení Rámca EÚ  boli prijaté členskými krajinami Európskej Únie na Rade EPSCO dňa 19 mája 2011. Rámec EÚ sa zasadzuje za zvýšenie prístupu a odstránenia bariér v uvedených problematických oblastiach s dôrazom na zvýšenú politickú angažovanosť so zámerom začlenenia vylúčených skupín obyvateľstva. Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej Únie sa zasadilo za prijatie a negociovanie dvoch návrhov záverov Rady EÚ. Špeciálny správa Európskeho dvora audítorov, „EÚ politické iniciatívy a finančná podpora pre integráciu Rómov: významný pokrok bol dosiahnutý počas predchádzajúcej dekády, ale dodatočné úsilie je potrebné v teréne“ (14/2016), ktorej odporúčania a závery boli reflektované prijatím Radou EPSCO (13226/16) v októbri 2016. Správa opätovne potvrdzuje a kladie dôraz na významnú potrebu pokračovania a zachovania kontinuity dlhodobého financovania z finančných zdrojov EÚ za účelom aktívnej podpory politík a opatrení s cieľom sociálneho začleňovania Rómov do spoločnosti. Správa, taktiež vyzýva ČŠ k optimalizovaniu vynaloženia finančných zdrojov EÚ a k zintenzívneniu politickej podpory a efektivity verejných politík s pozitívnym dopadom na lokálnu úroveň vo vzťahu k Rómom. Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej Únie pripravilo návrhy záverov Rady EÚ o zrýchlenie procesu integrácie Rómov do spoločnosti, ktoré majú napomôcť k zefektívneniu implementácie Národných rómskych integračných stratégií a to partikulárne v oblasti vzdelávania, zamestnania, zdravia, bývania a diskriminácie. Návrhy záverov Rady EÚ o zrýchlení procesu integrácie Rómov sú plánované prijať Radou EPSCO 8 decembra 2016. V dlhodobom horizonte sociálne začleňovanie Rómov predstavuje a je dôležitým aspektom, ktorý prispieva k zaručeniu socio-ekonomickej stability s prihliadnutím na negatívny demografický vývoj obyvateľstva SR a EÚ. Rómska populačná krivka je progresívna a mohla by zaplniť starnúcu populáciu SR a v ČŠ so zvýšenou populáciou Rómov s prihliadnutím na fakt, že jazykové a kultúrne vlastnosti Rómov sú kompatibilnejšie na začlenenie s majoritným obyvateľstvom SR a jednotlivými ČŠ. Z tohto dôvodu potenciál Rómov musí byť rozvíjaný, nie len z dôvodu možného ekonomického prínosu pre jednotlivé ČŠ, ale taktiež úspešné začlenenie vylúčených skupín rómskeho obyvateľstva prispeje k zníženiu eskalovaného sociálneho napätia a poklesu narastajúceho extrémizmu v spoločnosti. Úspešné začleňovanie Rómov si vyžaduje sústredené nadnárodné a národné úsilie v podobe verejných politík na všetkých úrovniach s cieľom riešiť viacnásobné dôvody vylúčenia synergickým a komplexným prístupom, ktorý si vyžaduje stabilné finančné krytie na zabezpečenia kontinuality plnenia týchto opatrení. Bez zabezpečenia potrebného finančného krytia, po prípade zníženia finančných zdrojov určených pre integráciu Rómov sa vytvára predpoklad, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť progres v rámci dosiahnutého pokroku v začleňovaní Rómov a po prípade by to mohlo viesť k zvýšeniu prepadu životnej úrovne Rómov na lokálnej úrovni. Práve z tohto dôvodu ÚSVRK navrhuje vyčleniť finančné zdroje spôsobom, ktorý by zabezpečil finančné zabezpečenie a akumulovanie finančných zdrojov pre potreby migračnej agendy spôsobom neovplyvňujúcim sociálne začleňovanie vylúčených skupín rómskeho obyvateľstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) časti IV. stanoviska V prípade, že je v tabuľke časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti vyznačený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, nevyznačuje sa žiadna z možností rozpočtového zabezpečenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k doložke vplyvov V doložke vplyvov navrhujeme uviesť informáciu, aké sú vplyvy na bilanciu rozpočtu verejnej správy a verejný dlh, ak sa SR rozhodne pre dobrovoľný vklad alebo poskytnutie záruky pre EFSD. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) predkladacej správe Odporúčame odstrániť zrejmú nesprávnosť pri dátume uvedenom v prvej vete druhého odseku predkladacej správy, konkrétne v časti "predložený Európskou komisiou dňa 14. septembra 2019". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu BEZ PRIPOMIENOK Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.11.2016 Detail