LP/2016/1001 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu a návrhu predpisu s fiškálnou požiadavkou alebo s finančnou požiadavkou
Legislatívna oblasť: Správne právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2017/300/001047/00401
Podnet: § 8a ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1001
Dátum začiatku MPK: 10.11.2016
Dátum konca MPK: 01.12.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 10.11.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 06.02.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.02.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)