LP/2020/531 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVR SR č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 21 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Analyza-socialnych-vplyvov.rtf 226 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 68 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-vseobecna-cast.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.rtf 426 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-osobitna-cast.docx 55 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať