LP/2017/589 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 53 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vplyvy_na_podnikat_prostr..rtf 149 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
doložka-sociálnych-vplyvov.docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vplyvy--na-zivotne-prostredie.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 48 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova-sprava-osobitná-čsať.doc 74 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava.doc 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie-VZ.rtf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane-znenie-VVaVK.rtf 642 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 101 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 112 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Hospodárskej a socialnej rady Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 120 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať