PI/2023/265 Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o dokumentácii staviebExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 1 Navrhujeme vo vyhláške o dokumentácii stavieb príslušne upraviť ustanovenia súvisiace s dokumentáciou požiarnych konštrukcií, tú považujme za jedinú relevantnú dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby z hľadiska jej protipožiarnej bezpečnosti. Odôvodnenie: V aplikačnej praxi je povinnosť právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v súvislosti s povinnosťou „vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov“, upravená v § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Ďalej sa v tomto ustanovení uvádza, že „druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob a potrebu jej vypracovania a uloženia a lehoty jej kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo“. Týmto všeobecne záväzným právnym predpisom je práve predmetná vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., ktorá v § 24 ods. 1 ustanovuje zoznam dokladov a dokumentov, ktoré tvoria dokumentáciu ochrany pred požiarmi. V písm. m) tohto zoznamu sa uvádza, že ju tvoria aj „ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)“. Týmto osobitým predpisom je aj vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. v § 8 ods. 4 ustanovuje, že „spôsob osvedčovania a členenie požiarnych konštrukcií sú uvedené v prílohe č. 3“ a v § 8 ods. 5 ustanovuje, že „zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou“. Čo je požiarna konštrukcia a kto je jej zhotoviteľom je ustanovené v § 1 ods. 1 písm. o) a písm. p) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.. Príloha č. 3 obsahuje, okrem iného, zoznam požadovaných dokladov a dokumentov, ktoré musí zhotoviteľ požiarnej konštrukcie predložiť, resp. vypracovať po jej zhotovení. Tým je naplnená zákonná povinnosť zhotoviteľa požiarnej konštrukcie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa), ktorá vypracovala podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. jednu z častí dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s § 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.. V aplikačnej praxi tu však končí jasný a logický reťazec platných povinností a požiadaviek, keďže v kolaudačnom konaní podľa § 40c vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a súvisiacej prílohy č. 8, štátny požiarny dozor nepožaduje predloženie dokladov a dokumentácie osvedčenia požiarnej konštrukcie, ktorá je jedinou dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Ak teda zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe obsahuje inštitút realizačnej dokumentácie podľa § 3 ods. 6, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj „dokumentácia skutočného zhotovenia stavby“ podľa § 3 ods. 8, t. j. „textové a grafické zdokumentovanie skutočného zhotovenia stavby, ktoré je podkladom na kolaudáciu stavby a na stavebné práce počas prevádzky stavby“, tak by bola súčasná aplikačná prax od 1.4.2024 jednoznačne v rozpore z inštitútom zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe. Máme za to, že náš návrh odstraňuje preukázanú vnútornú rozpornosť právneho poriadku v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktorá tu je od roku 2012 a zároveň zabezpečí súlad s novým stavebným právom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.9.2023 Detail
APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy) Vyjadrenie č. 2 Žiadame stanoviť špecifické požiadavky pre stavby relevantné z hľadiska životného prostredia: - pre projektový zámer jednoznačne definovať minimálny obsah a požiadavky na odbornosť a definovať vzťah k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (EIA, IPKZ súlad s BAT) a k jednotlivým zložkovým zákonom v oblasti životného prostredia a verejného zdravia [klíma, odpady, vody, ochrana prírody a krajiny (ďalej len „OPaK“) a biodiverzita, verejné zdravie, hluk], - definovať - kategorizácia podľa jednotlivých zložkových zákonov v oblasti životného prostredia a verejného zdravia (klíma, odpady, vody, OPaK a biodiverzita, verejné zdravie, hluk) a určiť charakter povolenia/vyjadrenia/súhlasu/stanoviska podľa týchto zložkových zákonov, okruh dotknutých orgánov a typ dokumentácie, ktoré je pre takéto rozhodnutie/povolenie potrebné, - definovať požiadavky na odbornosť spracovateľov pre jednotlivé typy dokumentácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.9.2023 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Vzhľadom k potenciálnym dopadom návrhu vyhlášky na podnikateľské prostredie si Vás dovoľujem požiadať o účasť na konzultácií k návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.9.2023 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Komora geodetov a kartografov žiadajú o zapojenie do prípravy vyhlášky o dokumentácii stavieb. Geodeti na stavbe sa významne podieľajú na tvorbe projektovej a realizačnej dokumentácie. Považujeme za potrebné, aby vyhláška upravila podrobnosti o obsahu, náležitostiach a výmenných formátoch najmä : • vytyčovacích výkresov priestorovej polohy stavby v zmysle § 24 ods. 6 písm. t) zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako súčasti projektovej dokumentácie, a • geodetickej časti dokumentácie skutočného zhotovenia stavby ako súčasti realizačnej dokumentácie v zmysle § 45 ods. 2 písm. h) zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.9.2023 Detail
Klub 500 (Klub 500) Za Klub 500 máme záujem o vykonanie konzultácie a chceli by sme sa zapojiť do prípravy právneho predpisu, na základe zverejnenia predbežnej informácie k materiálu PI/2023/265 Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o dokumentácii stavieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.9.2023 Detail