PI/2023/265 Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o dokumentácii stavieb

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.09.2023
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vyjadrenie č. 2
Žiadame stanoviť špecifické požiadavky pre stavby relevantné z hľadiska životného prostredia:
- pre projektový zámer jednoznačne definovať minimálny obsah a požiadavky na odbornosť a definovať vzťah k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (EIA, IPKZ súlad s BAT) a k jednotlivým zložkovým zákonom v oblasti životného prostredia a verejného zdravia [klíma, odpady, vody, ochrana prírody a krajiny (ďalej len „OPaK“) a biodiverzita, verejné zdravie, hluk],
- definovať - kategorizácia podľa  jednotlivých zložkových zákonov v oblasti životného prostredia a verejného zdravia (klíma, odpady, vody, OPaK a biodiverzita, verejné zdravie, hluk) a určiť charakter povolenia/vyjadrenia/súhlasu/stanoviska podľa týchto zložkových zákonov, okruh dotknutých orgánov a typ dokumentácie, ktoré je pre takéto rozhodnutie/povolenie potrebné,
- definovať požiadavky na odbornosť spracovateľov pre jednotlivé typy dokumentácie.