PI/2022/226 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Železničná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 36393/SŽDD/2022/93313
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/226
Dátum začiatku PK: 27.09.2022
Dátum konca PK: 10.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia: 10.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)