PI/2022/170 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8274/2022-4.2
Podnet: Iniciatívny materiál vyplýva z novely zákona 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov( č. 516/ 2021 Z. z.)
kde bol zavedený nový pojem účelová finančná rezerva (§ 16a)
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/170
Dátum začiatku PK: 22.07.2022
Dátum konca PK: 19.08.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.07.2022
Ukončenie štádia: 22.07.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.07.2022
Ukončenie štádia: 19.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)