PI/2022/153 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a podrobnosti určenia, či verejné prostriedky postačujú na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 07.07.2022
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Zásadná pripomienka:
Pre celkovú transparentnosť procesu kategorizácie považujeme za potrebné zakotviť povinnosť MZ zverejňovať v pravidelných intervaloch informácie o stave čerpania prostriedkov z rozpočtu na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Zároveň, spôsob a podrobnosti určenia, či verejné prostriedky postačujú na úhradu je potrebné definovať na základe objektívnych a merateľných kritérií tak, aby sa predchádzalo arbitrárnemu a netransparentnému zamietaniu kategorizačných žiadostí na základe §90 zákona bez akéhokoľvek bližšieho zdôvodnenia. 

Z dôvodu predvídateľnosti podnikateľského prostredia by bolo vhodné, aby na základe jasne definovaných kritérií Žiadateľ už v čase podania kategorizačnej žiadosti vedel, za akých cenových podmienok v jeho žiadosti budú v zmysle §90 zákona prostriedky v rozpočte postačovať na úhradu lieku, zdravotníckej pomôcky, resp. dietetickej potraviny, ktoré sú predmetom žiadosti a na základe toho vedel cenové podmienky v žiadosti už v čase jej podania nastaviť. Situácie, kde Žiadateľ zistí, že cenové podmienky v jeho žiadosti nespĺňajú kritériá podľa §90 až v prvostupňovom rozhodnutí, je z hľadiska predvídateľnosti rozhodovania nevyhnutné eliminovať.