PI/2021/90 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská komora SP a ASP (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.05.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
pripomienka zásadná k predloženému materiálu ako celku

- Rozšíriť  jednorazové odškodnenia pozostalých pri úmrtí ochorenia z povolania na ochorenie COVID-19 o skupinu pracovníkov definovaných v zákone č.  219/2014 Z. z. - Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov - vykonávajúcich priamu prácu s klientom/pacientom, spolu s definovaním odškodnenia pri trvalých následkoch choroby z povolania, ktorá súvisí s ochorením COVID-19.

- Odôvodnenie:
Zámerom pripomienky je odstrániť nežiadúcu disproporciu v zvýhodňovaní jednej profesie nad druhou (odškodňovanie zdravotníckych pracovníkov,...) - sociálni pracovníci sú rovnako pri priamej práci s klientom/pacientom vystavení riziku nákazy vírusom COVID - 19
a následne aj možným trvalým následkom, resp. ťažkým priebehom ochorenia s následkom smrti.