PI/2021/82 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov posudzovania zhody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vojenské právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEMOD-1-26/2021
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/82
Dátum začiatku PK: 22.04.2021
Dátum konca PK: 29.04.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia: 22.04.2021
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: LegMOSR (Legislatíva MO SR)