PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Klub 500 si dovoľuje uviesť nasledovné pripomienky k Predbežnej informácii evidovanej pod číslom  PI/2021/52:

1. Dovoľujeme si uviesť, že regulovaný subjekt predkladá návrhy ceny pre kategóriu zraniteľný odberateľ v rozsahu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ako „ÚRSO“) č. 18/2017 Z. z, aj ÚRSO č.223/2016 Z. z.. 
Navrhujeme, aby ÚRSO v zmysle § 12 odst. 1) b) Zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach priamo určil maximálne ceny pre jednotlivé kategórie zraniteľných odberateľov. 

Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že okrem jednej hodnoty, ktorá vstupuje do výpočtu ceny a je spojená s konkrétnym dodávateľom, všetky ostatné hodnoty určuje ÚRSO. Odbúra sa zbytočné administratívne zaťaženie regulovaných subjektov a zamestnancov Úradu.

2. K § 5 navrhujeme nasledovné doplnenie:

Navrhujeme výšku primeraného zisku upraviť tak aby dosahoval maximálne 50% súčasnej hodnoty. Prenos a distribúcia elektriny sú regulované činnosti. Roky zápasíme s neprimerane vysokou koncovou cenou elektriny a zároveň spoločnosti zabezpečujúce túto „regulovanú“ činnosť , každoročne obsadzujú popredné priečky rebríčka ziskovosti firiem na Slovensku.

3. K § 12 navrhujeme nasledovné doplnenie:

Navrhujeme do tohto paragrafu doplniť bod (14) so znením:
Maximálna ročná výška platby za TPS, ktorú koncový odberateľ elektriny uhrádza za spotrebu elektriny v rámci 1 odberného miesta nemôže presiahnuť  3 000 000 eur za kalendárny rok.

V súlade so stratégiou podpory konkurencieschopnosti kľúčových odvetvi priemyslu navrhujeme stanoviť maximálnu platbu za TPS pre koncového odberateľa elektriny obdobne ako pri platbe za NJF.

4. K § 12 body 8), 9), 10) a 11) navrhujeme nasledovné doplnenie:

Tieto ustanovenia §12) upraviť tak, aby sa na výrobu a spotrebu elektriny vyrobenú z obnoviteľných zdrojov (na ktoré sa neuplatňuje prevádzková pomoc) a na spotrebu takto vyrobenej elektriny spotrebovanú bez využitia nadradenej sústavy neuplatňovala TPS.
Jedná sa o podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v priemyselných areáloch, kde samotný prevádzkovateľ ako aj odberatelia pripojení do miestnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojená výroba elektriny z OZE, by za takto spotrebovanú elektrinu tarifu TPS neplatili, čím by sa dosiahlo zníženie ich koncovej ceny a teda zvýšený záujem o takúto prevádzku. Zároveň je potrebné poukázať aj na rozporuplnosť  vyžadovať takúto platbu na spotrebu elektriny vyrobenú z OZE vzhľadom na charakter tarify TPS a jej zložiek.
Takýto mechanizmus a regulačný nástroj podporuje decentralizovanú a inteligentnú výrobu a spotrebu elektriny. Účelom je čo najviac podporiť taký systém, aby mohol v súlade so záväzkami Slovenska voči EÚ podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov a znižovať produkciu CO2.
Návrh je v súlade s nariadením EP 2019/943 Článok 3, body. c, f, g,l.

5. K §12a odst.(3) - nasledovné doplnenie:

Elektroenergetická náročnosť podniku v percentách sa vypočíta podľa vzorca EEn = E x C/HPH x 100

V uvedenom vzorci navrhujeme nahradiť číslo 100 číslom 20 v zmysle EU legislatívy (bod 186 Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 (2014/C 200/01) v znení neskorších predpisov.
Tým dôjde k uplatňovanie individuálnych taríf pre rozšírenú skupinu podnikov.
V súlade s európskou právnou úpravou považujeme za dôležité aby primerane boli rovnako nastavené podmienky konkurencieschopnosti podnikov pôsobiacich na trhu EÚ. Uvedené je tiež dôležité z národno-hospodárskeho hľadiska.   

6. K § 18 - Podmienky uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému účastníkmi trhu s elektrinou nasledovné doplnenie:

V §18 odseku 2) navrhujeme doplniť - rozšíriť výnimku - náklady na prevádzkovanie systému sa neuplatňujú u obnoviteľných zdrojov výroby elektrickej energie, u ktorých skončila podpora podľa zákona č. 309/2009. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. §23 odsek1 bod c), §24 odsek 3 bod b), §25 odsek 1 bod b), §25 odsek 3 bod b) nasledovné doplnenie:

Navrhujeme naformulovať pri zneniach predkladanej vyhlášky URSO 18/2017 Z. z. kde je v súčasnosti oslobodený len odberateľ pripojený k prenosovej sústave: ...objem koncovej spotreby elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými odberateľmi elektriny priamo pripojenými do ZVN alebo VVN (prenosovej alebo distribučnej) sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku t-2 vyššou ako 6800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou odberateľa menšou ako 0,025; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného preneseného množstva elektriny v roku t-2 a rezervovanej kapacity určenej ako aritmetický priemer mesačných maxím štvrťhodinového výkonu za mesiace november roku t-4 až február roku t-3; splnenie podmienok zvýhodnenia odberového diagramu na rok t sa preukazuje znaleckým posudkom, predloženým prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a úradu, a to tými koncovými odberateľmi priamo pripojenými do VVN sústavy, u ktorých je predpoklad splnenia týchto podmienok v roku t.

V rámci podpory stabilného odberu koncového odberateľa – platby za TSS navrhujeme zjednotiť zvýhodnenia pre všetkých veľkých odberateľov pripojených k zvn alebo vvn (prenosová sústava alebo distribučná sústava), nie len pripojených do SEPS. Teda, nemal by byť energeticky náročný podnik znevýhodňovaný podľa toho či je, alebo nie je  pripojený priamo na prenosovú sústavu. V prípade, ak ide o odberateľa s vyrovnaným diagramom odberu, pričom odberateľ môže byť pripojený na prenosovú aj distribučnú sústavu, nebude tento odberateľ platiť celú platbu za TSS ale iba časť podľa rozhodnutia úradu.
Zároveň je nutné zmeniť aj §12 odsek 6 zákona o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012 Z .z..

8. K §26 bod 13) navrhujeme nasledovné doplnenie::

Navrhujeme upraviť metodiku fixných a variabilných nákladov a teda aj výnosov  pre distribučné spoločností Bod 13): Podiel výnosov z platieb za rezerváciu výkonu a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem výnosov za straty elektriny pri distribúcii elektriny sa ustanovuje maximálne vo výške 0,35. Medziročná zmena podielu výnosov z platieb za rezervovanú kapacitu a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem výnosov za straty elektriny pri distribúcii elektriny na rok t sa ustanovuje maximálne vo výške 3 % z povolenej hodnoty podielu výnosov z platieb za rezerváciu výkonu a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny okrem výnosov za straty elektriny pri distribúcii elektriny v roku t-1.

Súčasný systém regulácie je nastavený tak aby garantoval výnosy bez ohľadu na to, či distribučná sústava investuje vlastné zdroje do rozvoja, modernizácie a decentralizácie sietí pričom vlastne garantuje výnosy bez ohľadu na prínos pre odberateľov, spoľahlivosť  či reálny rozvoj sietí. Z tohto dôvodu navrhujeme aby bol systém nastavený viac trhovo a motivačne v prospech rozvoja, ktorý s ohľadom na spoločenský odklon od niektorých iných nosičov energie bude do budúcnosti nevyhnutný.

9. K §26 odseky (24) a (26) navrhujeme nasledovné doplnenie:

Navrhujeme vložiť odsek 27) ktorý znie:
Platba za prístup do distribučnej sústavy v zmysle bodu (24) a bodu (26) b), c) pokiaľ sa jedná o ďalšie napájacie vedenie, sa cena za prístup do distribučnej sústavy určuje vo výške 15 % z tarify za rezervovanú kapacitu podľa cenového rozhodnutia na rok t.
Body (27) až (39) prečíslovať.

Súčasné znenie vyhlášky nepamätá na prípady ak je hlavné napájacie vedenie cez prenosovú sústavu a ďalšie (zálohové) vedenie cez regionálnu sústavu.

10. K § 39 navrhujeme doplniť odsek 5. nasledovne:

Do § 39 navrhujeme doplniť odsek 5. - Úhrada za pripojenie sa od distribučnej sústavy (MDS/RDS) nevyžaduje pri opätovnom pripojení do výšky pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity.

Odôvodnenie: Nesúhlasíme s preplácaním časti nákladov (pomer 60%-40%) prevádzkovateľovi prenosovej sústavy pri ukončení platnosti zmluvy o pripojení a uzatváraní „novej“ zmluvy o pripojení (pokračovanie stávajúceho roky trvajúceho vzťahu) pri nezmenenej výške rezervovanej kapacity, kedy náklady na pripojenie nie sú vyvolané zo strany distribučnej sústavy. Dochádza k dvojitým platbám. Odpisy vstupujú ako oprávnený náklad pri stanovení výšky poplatkov v §20.

11. K § 40 navrhujeme doplniť odsek 6 nasledovne:

Do § 40 navrhujeme doplniť odsek (6) - Úhrada za pripojenie sa od odberateľa elektriny nevyžaduje pri opätovnom pripojení do výšky pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity (tak ako je tomu pri distribučných sústavách v §41 bod (6) c).

Odôvodnenie: Nesúhlasíme s preplácaním nákladov prevádzkovateľovi prenosovej sústavy pri ukončení platnosti zmluvy o pripojení a uzatváraní „novej“ zmluvy o pripojení (pokračovanie stávajúceho roky trvajúceho vzťahu) pri nezmenenej výške rezervovanej kapacity, kedy náklady na pripojenie nie sú vyvolané zo strany odberateľa. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uzatvára s užívateľom typu odberateľ, výrobca, zmluvu na dobu určitú, (RDS majú na dobu neurčitú) po ktorej uplynutí si musíte znovu podať žiadosť o pripojenie a účtuje vám pripojovací poplatok vo výške skutočných nákladov na rekonštrukciu dožitých zariadení, aj napriek tomu že odpisy sú oprávneným nákladom a platíte ich už roky v cene za prenos podľa §20. Dvojitá platba za to isté, v rôznych paragrafoch vyhl. 18/2017. Rozdielny prístup k účastníkom trhu (zmluvy na dobu určitú a neurčitú) je aj v rozpore s nariadením  EP 2019/943 článok 3 bod. q.

12. Pripomienka k definícii malého podniku nasledovne:

Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v § 2 odst. l) 3. definuje malý podnik ako zraniteľného odberateľa. Taktiež vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z.z,  §2 f) definuje malý podnik ako zraniteľného odberateľa.
Navrhujeme malý podnik nedefinovať ako zraniteľného odberateľa

Odôvodnenie: Vypustením malého podniku z kategórie zraniteľných odberateľov sa odstráni aj cenová regulácia pre túto kategóriu odberateľov, ktorá je v dnešnom liberalizovanom trhu v dodávke elektriny a plynu úplne zbytočná.


Zároveň týmto Klub 500 prejavuje záujem v ďalšom legislatívnom procese zúčastniť sa konzultácií k uvedenému materiálu.