PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z.z,  §26 body (24) a (26)
Navrhujeme vložiť bod (27) ktorý znie:
Platba za prístup do distribučnej sústavy v zmysle bodu (24) a bodu (26) b), c) pokiaľ sa jedná o ďalšie napájacie vedenie, sa cena za prístup do distribučnej sústavy určuje vo výške 15 % z tarify za rezervovanú kapacitu podľa cenového rozhodnutia na rok t.
Body (27) až (39) prečíslovať.
Súčasné znenie vyhlášky nepamätá na prípady ak je hlavné napájacie vedenie cez prenosovú sústavu a ďalšie (zálohové) vedenie cez regionálnu sústavu.