PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z.z,  §12 body 8), 9), 10) a 11)
Tieto ustanovenia §12) upraviť tak, aby sa na výrobu a spotrebu elektriny vyrobenú z obnoviteľných zdrojov (na ktoré sa neuplatňuje prevádzková pomoc) a na spotrebu takto vyrobenej elektriny spotrebovanú bez využitia nadradenej sústavy neuplatňovala TPS.
Jedná sa o podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v priemyselných areáloch, kde samotný prevádzkovateľ ako aj odberatelia pripojení do miestnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojená výroba elektriny z OZE, by za takto spotrebovanú elektrinu tarifu TPS neplatili, čím by sa dosiahlo zníženie ich koncovej ceny a teda zvýšený záujem o takúto prevádzku. Zároveň je potrebné poukázať aj na rozporuplnosť  vyžadovať takúto platbu na spotrebu elektriny vyrobenú z OZE vzhľadom na charakter tarify TPS a jej zložiek.
Takýto mechanizmus a regulačný nástroj podporuje decentralizovanú a inteligentnú výrobu a spotrebu elektriny. Účelom je čo najviac podporiť taký systém, aby mohol v súlade so záväzkami Slovenska voči EÚ podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov a znižovať produkciu CO2.
Návrh je v súlade s nariadením EP 2019/943 Článok 3, body. c, f, g,l.