PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z.z,  §12 má body 1 až 13
Navrhujeme do tohto paragrafu doplniť bod (14) so znením:
Maximálna ročná výška platby za TPS, ktorú koncový odberateľ elektriny uhrádza za spotrebu elektriny v rámci 1 odberného miesta nemôže presiahnuť  3 000 000 eur za kalendárny rok.
V súlade so stratégiou podpory konkurencieschopnosti kľúčových odvetvi priemyslu navrhujeme stanoviť maximálnu platbu za TPS pre koncového odberateľa elektriny obdobne ako pri platbe za NJF.