PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z.z, §12a odst.(3) Elektroenergetická náročnosť podniku v percentách sa vypočíta podľa vzorca EEn = E x C/HPH x 100
V uvedenom vzorci nahradiť číslo 100 číslom 20 v zmysle EU legislatívy (bod 186 Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 (2014/C 200/01) v znení neskorších predpisov.
Tým dôjde k uplatňovanie individuálnych taríf pre rozšírenú skupinu podnikov.
Podpora vybraných podnikov zabezpečujúcich podstatné fungovanie ekonomiky individuálnou sadzbou TPS.
V súlade s európskou právnou úpravou považujeme za dôležité aby primerane boli rovnako nastavené podmienky konkurencieschopnosti podnikov pôsobiacich na trhu EÚ. Uvedené je tiež dôležité z národno-hospodárskeho hľadiska.