PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z.z, §23 odsek1 bod c), §24 odsek 3 bod b), §25 odsek 1 bod b), §25 odsek 3 bod b)
Naformulovať pri zneniach vo vyhláške URSO18/2017 Z.z. kde je v súčasnosti oslobodený len odberateľ pripojený k prenosovej sústave: ...objem koncovej spotreby elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými odberateľmi elektriny priamo pripojenými do ZVN alebo VVN (prenosovej alebo distribučnej) sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku t-2 vyššou ako 6800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou odberateľa menšou ako 0,025; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného preneseného množstva elektriny v roku t-2 a rezervovanej kapacity určenej ako aritmetický priemer mesačných maxím štvrťhodinového výkonu za mesiace november roku t-4 až február roku t-3; splnenie podmienok zvýhodnenia odberového diagramu na rok t sa preukazuje znaleckým posudkom, predloženým prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a úradu, a to tými koncovými odberateľmi priamo pripojenými do VVN sústavy, u ktorých je predpoklad splnenia týchto podmienok v roku t.
Podpora stabilného odberu koncového odberateľa – platby za TSS
Navrhujeme zjednotiť zvýhodnenia pre všetkých veľkých odberateľov pripojených k zvn alebo vvn (prenosová sústava alebo distribučná sústava), nie len pripojených do SEPS. Teda, nemal by byť energeticky náročný podnik znevýhodňovaný podľa toho či je, alebo nie je  pripojený priamo na prenosovú sústavu. V prípade, ak ide o odberateľa s vyrovnaným diagramom odberu, pričom odberateľ môže byť pripojený na prenosovú aj distribučnú sústavu, nebude tento odberateľ platiť celú platbu za TSS ale iba časť podľa rozhodnutia úradu.
Zároveň je nutné zmeniť aj §12 odsek 6 zákona o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012 Z.z.