PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v § 2 odst. l) 3. definuje malý podnik ako zraniteľného odberateľa. Taktiež vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z.z,  §2 f) definuje malý podnik ako zraniteľného odberateľa
Navrhujeme malý podnik nedefinovať ako zraniteľného odberateľa
Vypustením malého podniku z kategórie zraniteľných odberateľov sa odstráni aj cenová regulácia pre túto kategóriu odberateľov, ktorá je v dnešnom liberalizovanom trhu v dodávke elektriny a plynu úplne zbytočná.