PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z.z, § 40
Do § 40 doplniť bod (6)
Úhrada za pripojenie sa od odberateľa elektriny nevyžaduje pri opätovnom pripojení do výšky pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity (tak ako je tomu pri distribučných sústavách v §41 bod (6) c).
Nesúhlasíme s preplácaním nákladov prevádzkovateľovi prenosovej sústavy pri ukončení platnosti zmluvy o pripojení a uzatváraní „novej“ zmluvy o pripojení (pokračovanie stávajúceho roky trvajúceho vzťahu) pri nezmenenej výške rezervovanej kapacity, kedy náklady na pripojenie nie sú vyvolané zo strany odberateľa. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uzatvára s užívateľom typu odberateľ, výrobca, zmluvu na dobu určitú, (RDS majú na dobu neurčitú) po ktorej uplynutí si musíte znovu podať žiadosť o pripojenie a účtuje vám pripojovací poplatok vo výške skutočných nákladov na rekonštrukciu dožitých zariadení, aj napriek tomu že odpisy sú oprávneným nákladom a platíte ich už roky v cene za prenos podľa §20. Dvojitá platba za to isté, v rôznych paragrafoch vyhl. 18/2017. Rozdielny prístup k účastníkom trhu (zmluvy na dobu určitú a neurčitú) je aj v rozpore s nariadením  EP 2019/943 článok 3 bod. q.