PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z.z, § 39 odst. 2)
Do § 39 navrhujeme doplniť bod. 5
Úhrada za pripojenie sa od distribučnej sústavy (MDS/RDS) nevyžaduje pri opätovnom pripojení do výšky pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity
Nesúhlasíme s preplácaním časti nákladov (pomer 60%-40%) prevádzkovateľovi prenosovej sústavy pri ukončení platnosti zmluvy o pripojení a uzatváraní „novej“ zmluvy o pripojení (pokračovanie stávajúceho roky trvajúceho vzťahu) pri nezmenenej výške rezervovanej kapacity, kedy náklady na pripojenie nie sú vyvolané zo strany distribučnej sústavy. Dochádza k dvojitým platbám. Odpisy vstupujú ako oprávnený náklad pri stanovení výšky poplatkov v §20.